ADGES ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรพัฒนาผู้นำของ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในหัวข้อ ‘The Art of Leadership’

“ขอขอบคุณ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Management Association (TMA) ที่ให้เกียรติเชิญ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) เป็นวิทยากรในหัวข้อ The Art of Leadership

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2022 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม JW Marriott Bangkok, Thailand Management Association (TMA) ได้ให้เกียรติเชิญ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ The Art of Leadership ให้แก่ผู้เข้าร่วม Workshop ที่เป็นบุคลากรในองค์กรเพื่อต้องการพัฒนาความเป็น Leader ให้กลายเป็น Leadership

ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้นำหรือ ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและศักยภาพในการทำงานของตนเองให้มากขึ้น และต้องพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ที่อยู่ในความดูแลหรือทีมงานของตนเองด้วย ผู้นำไม่สามารถประสบความสำเร็จด้วยการออกคำสั่งและควบคุม หรือการให้รางวัลโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่เหมาะสมอีกต่อไป แต่จำเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์และปรับมุมมอง หรือ Mindset ใหม่ในฐานะผู้นำที่เป็นโค้ช ที่จะช่วยดึงศักยภาพและพลังของทีมงาน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้จากผู้นำที่ตนเองทำงานด้วยนั่นเอง

LCXIaYPI 1 edited scaled

กิจกรรมใน Workshop ที่ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ได้นำเนื้อหาและกระบวนการพัฒนา ผู้นำจาก Partner ที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก นำมาปรับใช้ในการบรรยายซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหาและเทคนิคต่างๆ รวมทั้ง เครื่องมือ Emergenetics หลักสูตรการพัฒนาผู้นำ จาก Bluepoint Leadership, และ RBL เป็นต้น นำเสนอออกมาในรูปแบบที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าใจและนำไปปรับใช้ รวมไปถึงการตั้งคำถามกับตนเองว่า อยากให้องค์กรเป็นแบบไหน Leadership มีแนวคิด (Vision) และบริหารบุคลากรในองค์กรอย่างไร? Leadership และองค์กรแบบไหนกันแน่ที่อยากจะให้เป็น รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม Workshop มองภาพว่าอยากเห็นตัวเองในฐานะผู้นำ หรือ Leader ที่มีคุณสมบัติอย่างไร ที่จะช่วยส่งเสริมและนำทีมงานเดินหน้าสู่เป้าหมายขององค์กรไปพร้อมกัน ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะต่างองค์กร ต่างที่มาแต่เป้าหมาย (Purpose) เดียวกันคือการพัฒนาความเป็น Leadership และพัฒนาทีมในองค์กรให้เดินหน้าต่อไป

พร้อมส่งเสริมการการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรม มองเห็นภาพลักษณ์ของตัวเองในฐานะผู้นำที่ดีได้อย่างชัดเจนมากขึ้น  รวมทั้งมุมมองที่อยากให้ทีมงานมองเห็นในฐานะ Role Model ที่สมาชิกในทีมอยากทำงานด้วย กิจกรรมใน  Workshop ได้ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรม แลกเปลี่ยนความคิด (Exchange Mindset) รวมทั้งสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ในการพัฒนาตัวเองในฐานะผู้นำ และพัฒนาทีมงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมขับเคลื่อนองค์องค์กรสู่เป้าหมายหรือ Purpose ไว้

สนใจเครื่องมือสำหรับนำมาปรับใช้พัฒนา Leadership ภายในองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES 

E-mail: marketing@adges.net หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ www.adges.netLeave a Reply