ADGES

ขอขอบคุณ Business School ชั้นนำของโลกอย่าง IMD of Switzerland ที่ให้เกียรติเชิญ CEO ของทาง ADGES ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม Executive Coach

Final ปก Blog 12

ขอขอบคุณ Business School ชั้นนำของโลกอย่าง IMD of Switzerland ที่ให้เกียรติเชิญ CEO ของทาง ADGES ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม Executive Coach ที่ประกอบไปด้วย Executive Coach ชั้นนำห้าท่านจากภูมิภาคเอเชีย ภายใต้การนำของ Professor of Leadership จาก IMD

การร่วมมือระหว่าง IMD และ ADGES ได้เป็นที่น่าสนใจมานานถึงสี่ปี เป็นระยะเวลาที่ทำให้เกิดประสบการณ์ทางธุรกิจที่เต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์ในระดับ Worldclass ทั้งในด้านการนำองค์กรแล้ว ยังเป็นต้นทุนที่สำคัญที่มีอิทธิพลในการนำความรู้ที่ได้จาก IMD มาปรับใช้ในองค์กรของเราต่อไป