“องค์กรรมณีย์ : Mindfulness Organization (Exclusive Certificate Program)”

664238
  • 16/02/2023 - 18/02/2023
  • 09.00-17.00
  • ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพฯ
  • 095-042-9327

หลักสูตรองค์กรรมณีย์: Mindfulness Organization วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566

องค์กรรมณีย์ คือ องค์กรที่พนักงานทํางานด้วยความสุข เกิดพลังการทํางานเชิงบวก ลดความกลัว มี ความคิดสร้างสรรค์สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรได้อย่างรวดเร็วเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยหลักคิดเร่อืง ของการสร้างสติและสมาธิในการพัฒนาและขับเคลื่อนบุคลากรทั้ง 3 ระดับ “บุคคล-ทีม-องค์กร” ที่เริ่มตั้งแต่หลัก คิดของผู้บริหาร การบริหารจัดการและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร

ผู้บริหารองค์กรรมณีย์เริ่มจากตระหนักและเห็นความสําคัญของสติ สามารถฝึกตนให้มีสติและนํามาใช้ใน การบริหารจัดการองค์กร เพื่อทําให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีพลังบวก บุคลากรมีความสุข ทํางานร่วมกันและ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเห็นอกเห็นใจ เข้าใจกันอย่างแท้จริง มีใจเป็นกลาง รับรู้สภาพอย่างที่เป็น ปราศจากอคติ นําไปสกู่ารเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมในองค์กร

“องค์กรรมณีย์”

เป็นองค์กรที่ผู้บริหารตั้งอยู่บนฐานของการมีสติ + เข้าใจตนเอง + ตระหนักรู้ตนเอง + ความเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่น นําไปสู่การปรับการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ 3

หลักสูตร องค์กรรมณีย์: Mindfulness Organization
⏳ ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 (3วัน)
🌱 สถานที่ : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพ

💵 อัตราค่าสัมมนาท่านละ : 26,750 บาท [25,000 บาท + 1,750 บาท(Vat)]
พิเศษ !! หากองค์กรใดสมัครเข้าร่วมทั้งผู้บริหารและผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล/วัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการนำหลักคิดเรื่ององค์กรรมณีย์ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลจริง ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 45,000 บาท (ต่อ 2 ท่าน)
[ 48,150 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (45,000 บาท + 3,150 บาท (Vat) ) ]

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1W1OoFS9a51cBRYEafJwgp3qHH6lwvydc/view?usp=share_link

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณกิตติศักดิ์ พรหมเดช (เจมส์) โทร. 095-042-9327