Mindfulness Leadership ผู้นำรมณีย์

ผู้นำรมณีย์ (Mindfulness Leadership)  คือผู้นำที่สามารถอยู่กับปัจจุบัน ใจกว้าง และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยสติปัญญา ผู้นำที่รมณีย์จะมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จขององค์กรและการพัฒนาตนเอง 

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและท้าทายในปัจจุบัน ผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องใช้ทักษะที่มากกว่าแบบเดิม ๆ การเจริญสติคือวิธีการช่วยให้ผู้นำสามารถผ่านความซับซ้อน ด้วยความชัดเจน ความยืดหยุ่น และความฉลาดทางอารมณ์ เวิร์คช็อปของเราออกแบบมาเพื่อให้ผู้นำมีเครื่องมือและเทคนิคในการส่งเสริมวัฒนธรรมการเป็นผู้นำรมณีย์ ในการบริหารจัดการ สร้างความสัมพันธ์กับทีม เพื่อความสุขต่อคนรอบข้าง และความสำเร็จขององค์กร 

 

ผู้นำรมณีย์เป็นศิลปะของการเป็นผู้นำ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังความตระหนักรู้ในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลกระทบที่การกระทำของเราที่มีต่อผู้อื่น ผู้นำที่รมณีย์จะเชี่ยวชาญในการตัดสินใจอย่างใจเย็นแม้ในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง พวกเขาจะส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวก สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันในทีม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในองค์กร ให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน นำผู้อื่นด้วยสติปัญญาและความกรุณา 

MicrosoftTeams image 1 900x852 1

ประโยชน์ของการเป็นผู้นำรมณีย์

 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความคิดสร้างสรรค์ การเจริญสติสามารถช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถที่จะจดจ่อกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า เพราะสามารถอยู่กับปัจจุบันไม่ไปคิดถึงเรื่องในอนาคตและเรื่องในอดีต 

2. เพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ การลดแรงกดดัน ความเครียด การสร้างสุขภาวะในการทำงาน การเจริญสติจะช่วยให้พนักงานสามารถจัดการกับความเครียด ความกดดัน เป็นการเพิ่มความสุขโดยองค์รวมในที่ทำงาน มีผลต่อการขาด ลา มาสาย รวมถึงโอกาสในการเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานอีกด้วย  

3. การสร้างเสริมในเรื่องของการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารภายในทีม การเจริญสติทำให้ทุกคนในองค์กรได้มีโอกาสตั้งคำถามในเรื่อง Mindfulness Leadership Compass ของตัวเราเอง และสร้างความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างและการยอมรับความต่างของปัจเจกชนได้ รวมถึงการสร้างความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) และความเข้าใจระหว่างกันและกัน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ประกอบไปด้วยความเคารพในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล การมุ่งพัฒนางานภายในและงานภายนอก การสร้างองค์กรที่มีความเข้าใจกันและเปิดใจพูดคุย

4. ช่วยให้การตัดสินใจดียิ่งขึ้นด้วย เมื่อตัดสินใจโดยปราศจากอคติ 

ทฤษฎีของผู้นำรมณีย์ 

 

ในการเป็นผู้นำรมณีย์เริ่มต้นด้วยการสร้างบทสนทนาง่าย ๆ เกี่ยวกับการทำความเข้าใจแต่ละคนด้วยชุดค่านิยม DNA ความเชื่อ แรงจูงใจ และอื่นๆ เพราะทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องได้รับการผูกมัดด้วยจุดประสงค์ที่ลึกซึ้งและชัดเจน เพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งระดับบุคคล ระดับทีม และองค์กร ที่ต้องขับเคลื่อนไปด้วยความเชื่อและคุณค่าแบบเดียวกัน ในกรอบทฤษฎีของ “เข็มทิศรมณีย์ (Mindfulness Leadership Compass)” ซึ่งประกอบด้วย 

 

1. ทิศตะวันออก: การตระหนักรู้ในตนเอง: การรับรู้ถึงตัวตน ความชอบ และอคติของคนเอง เพื่อเป็นรากฐานในการเชื่อมต่อกับผู้อื่น

2. ทิศใต้: ค่านิยม: ค่านิยมและแรงจูงใจคืออะไร การรู้สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้นำสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้อื่นได้

3. ทิศเหนือ: เป้าประสงค์: ในฐานะผู้นำ คุณกำลังพาองค์กรไปทางไหน คุณทำด้วยแพสชั่นและเป้าประสงค์หรือไม่?

4. ทิศตะวันตก: ความสำเร็จ: ในตอนท้ายของวัน ต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณและผู้อื่นหรือไม่

 • ทำไมต้องรมณีย์
 • ผู้นำรมณีย์คืออะไร?
 • ผู้นำรมณีย์จากภายใน
 • เข็มทิศผู้นำรมณีย์
 • ทิศตะวันออก – คุณคือใคร?
 • การตระหนักรู้ในตนเอง
 • เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น
 • ทิศใต้ – ค่านิยมของคุณ
 • การฟังอย่างลึกซึ้ง
 • ทิศเหนือ – วัตถุประสงค์ของคุณ
 • แบบอย่างผู้นำที่ดี
 • ทิศตะวันตก – ความสำเร็จของคุณ
 • พลังของการชม
 • การพูดคุยแบบโค้ช
 • ในสถานการณ์ปัจจุบันต้องทำอย่างไรให้เกิดขึ้นจริง
 • จากผู้นำรมณีย์สู้องค์กรรมณีย์
 • สรุปความสำคัญและการนำไปใช้

วันที่หนึ่ง 

 • ทำไมต้องรมณีย์
 • ผู้นำรมณีย์คืออะไร?
 • ผู้นำรมณีย์จากภายใน
 • เข็มทิศผู้นำรมณีย์
 • ทิศตะวันออก – คุณคือใคร?
 • การตระหนักรู้ในตนเอง
 • เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น
 • ทิศใต้ – ค่านิยมของคุณ
 • การฟังอย่างลึกซึ้ง
 • ทิศเหนือ – วัตถุประสงค์ของคุณ
 • แบบอย่างผู้นำที่ดี
 • ทิศตะวันตก – ความสำเร็จของคุณ
 • พลังของการชม
 • การพูดคุยแบบโค้ช

วันที่สอง 

 • การพุดคุยของทีม จากเข็มทิศของตนเองสู่ทีม
 • เข็มทิศผู้นำรมณีย์ของตนเอง
 • เส้นทางสู่องค์กรรมณีย์
 • เริ่มสะท้อนจากตัวเรา
 • เริ่มต้น | การเริ่มต้นใหม่ 
 • หยุด | สิ่งที่ยึดเหนี่ยวเรา 
 • อยู่ | เส้นทางของเรา
 • ในสถานการณ์ปัจจุบันต้องทำอย่างไรให้เกิดขึ้นจริง
 • สรุปความสำคัญและการนำไปใช้

OUR CLIENTS REFERENCES ARE INCLUDED:

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

Get Your Brochure

Mindfulness Brochure Free Download