Academy Introduction

เมื่อคนในองค์กรเชื่อมั่นในความสามารถเเละตัวผู้บริหารในการทำงานตามที่คาดหวังได้ องค์กรของคุณจะสร้างความได้เปรียบที่ทำให้คู่แข่งตามทันได้ยาก การสร้างผู้นำที่ทำให้ความมั่นใจนี้เกิดขึ้นได้มีองค์ประกอบสองส่วน คือ 1) ทักษะความเป็นผู้นำ และ 2) ความแตกต่างหรือลักษณะของผู้นำที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กร 

 

ADGES มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยและระดับภูมิภาค เรามีความเชี่ยวชาญของเราในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับลูกค้า แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือทักษะเฉพาะของเราในการดึงข้อมูลเชิงลึกและผลลัพธ์จากแต่ละเครื่องมือ เพื่อให้องค์กรมีหลักฐานและแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่องค์กรควรดำเนินการ 

Our clients references are included:

Leadership Essentials

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้จัดการได้รับแนวทางปฏิบัติและความสามารถที่จำเป็นในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในระดับบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทีม และองค์กร

The Leader Speaks

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ย่อมส่งเสียงของตนให้ได้ยิน การประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงประสบการณ์สูงนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทฤษฎี การนำไปใช้ การปฏิบัติ และข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการเร่งประสิทธิภาพการสื่อสารอย่างมีนัยสำคัญ

Leading Change

นี่คือเวิร์กช็อปที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับทักษะการสื่อสาร การให้คำปรึกษา และการฝึกสอนที่นำไปใช้ได้ทันที ซึ่งพวกเขาสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมประสบความสำเร็จในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

Leading Innovation

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ ผู้นำจะค้นพบว่าความสามารถในการเป็นผู้นำที่สำคัญสำหรับนวัตกรรมนั้นนอกเหนือไปจากความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล และเน้นย้ำถึงความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมของนวัตกรรมที่ยั่งยืน

Impact & Influence

เวิร์กช็อปภาคปฏิบัติและลงมือปฏิบัติจริงนี้ขอเชิญผู้เข้าร่วมสำรวจวิธีที่พวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทุกระดับองค์กรได้อย่างมาก

MBTI

MBTI ให้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพลังของบุคลิกภาพในที่ทำงาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองและทักษะด้านอารมณ์ที่สำคัญต่อการทำงานร่วมกันและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Our clients references are included:

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.