EMERGENETICS MEETING OF THE MINDS

โปรแกรมนี้พัฒนามาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นรูปแบบความถนัดทางความคิดและพฤติกรรมผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ด้วย Emergenetics ที่จะช่วยสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง โดยผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ตระหนักถึงจุดแข็งและเพิ่มความสามารถจากการเข้าใจตนเอง หัวหน้าจะสามารถพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งขึ้นได้จากการเข้าใจผู้อื่น และสุดท้ายจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการสื่อสารที่ดี จากที่ทุกคนในองค์กรเข้าใจรูปแบบทางความคิดและพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น 

MicrosoftTeams image 2

1. สร้างความตระหนักรู้ในตนเองและเพื่อนร่วมงานจากการรู้จุดแข็งของตนเองและผู้อื่น 

2. เข้าใจรูปแบบความชอบทางความคิดและพฤติกรรมของตนเอง ว่าส่งผลต่อความสัมพันธ์และสไตล์การทำงานอย่างไร พร้อมเรียนรู้เทคนิคการทำงานร่วมกันกับคนในทีมที่แต่ละคนมีรูปแบบความถนัดที่แตกต่างกัน 

3. เข้าใจในประเด็นปัญหาที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทำให้มีเกิดการพัฒนาศักยภาพการทำงานของแต่ละบุคคล โดยใช้พลังจากความหลากหลายทางความคิดและพฤติกรรม และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Emergenetics เป็นเครื่องมือที่ง่ายในการทำความเข้าใจผู้คน โปรไฟล์ Emergenetics จะเผยความเก่งของคุณ บอกถึงวิธีที่คุณชอบคิดและประพฤติ และทำให้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างกลยุทธ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้ 

 

โปรไฟล์ Emergenetics ได้รับการพัฒนาจากการวิจัยไซโครเมทริกเป็นเวลาหลายปี โดยจะวัดคุณลักษณะทางพฤติกรรม 3 ประการ (การแสดงออก ความมุ่งมั่น และความยืดหยุ่น) และคุณลักษณะการคิด 4 ประการ (เชิงวิเคราะห์ เชิงโครงสร้าง เชิงปฏิสัมพันธ์ และเชิงมโนทัศน์) ได้อย่างแม่นยำ คุณลักษณะจะแสดงอยู่ในโปรไฟล์ที่ใช้สีที่แตกต่างชัดเจน ทำให้น่าจดจำและนำไปใช้ได้ง่าย 

 • แนะนำ Emergenetics  
 • รู้จักกับความถนัดทางพฤติกรรม 
 • รู้จักกับความถนัดทางความคิด 
 • กิจกรรม วางแผนการเที่ยว… 
 • การอ่านโปรไฟล์และทัวร์โปรไฟล์
 • โปรไฟล์ทีมและดอทกราฟ 
 • เรียงลำดับตามความถนัดทางพฤติกรรม 
 • กิจกรรม Walkabout ความถนัดทางพฤติกรรม 
 • กิจกรรมคุณลักษณะที่น้อยที่สุด 
 • สรุปกิจกรรมและการนำไปใช้
 • แนะนำ Emergenetics  
 • รู้จักกับความถนัดทางพฤติกรรม 
 • รู้จักกับความถนัดทางความคิด 
 • การอ่านโปรไฟล์และทัวร์โปรไฟล์ 
 • กิจกรรม Walkabout ความถนัดทางพฤติกรรม 
 • สรุปกิจกรรมและการนำไปใช้

OUR CLIENTS REFERENCES ARE INCLUDED:

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

Workshop นี้ช่วยให้เรามีความตระหนักรู้ในตนเอง เข้าใจผู้อื่น และรู้วิธีเข้าถึงผู้อื่น และทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นในทีม

คุณฉัตรสวรรค์ ถนอมสิงห์
Country Leader, Becton Dickinson (Thailand) Ltd.

Get Your Brochure

MOTM Brochure Free Download