หลักสูตรองค์กรรมณีย์: MINDFULNESS ORGANIZATION รุ่นที่ 5

Event Cover 2
  • 10/01/2024 - 12/01/2024
  • 09.00-17.00
  • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพ
  • 095-042-9327

องค์กรรมณีย์ คือ องค์กรที่พนักงานทํางานด้วยความสุข เกิดพลังการทํางานเชิงบวก ลดความกลัว มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรได้อย่างรวดเร็วเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยหลักคิดเรื่องของการสร้างสติและสมาธิในการพัฒนาและขับเคลื่อนบุคลากรทั้ง 3 ระดับ “บุคคล-ทีม-องค์กร” ที่เริ่มตั้งแต่หลักคิดของผู้บริหาร การบริหารจัดการและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร

ผู้บริหารองค์กรรมณีย์เริ่มจากตระหนักและเห็นความสําคัญของสติ สามารถฝึกตนให้มีสติและนํามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อทําให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีพลังบวก บุคลากรมีความสุข ทํางานร่วมกันและ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเห็นอกเห็นใจ เข้าใจกันอย่างแท้จริง มีใจเป็นกลาง รับรู้สภาพอย่างที่เป็น ปราศจากอคติ นําไปสู่การเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมในองค์กร

“องค์กรรมณีย์” เป็นองค์กรที่ผู้บริหารตั้งอยู่บนฐานของการมีสติ + เข้าใจตนเอง + ตระหนักรู้ตนเอง + ความเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่น นําไปสู่การปรับการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก

หลักสูตร องค์กรรมณีย์: Mindfulness Organization
⏳ ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 (3วัน)
สถานที่ : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพ

slice2
Mindfulness5 3
Mindfulness5 4
Mindfulness5 5

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

company events

The ART of Leadership – Bangkok Program
  • 12/09/2024
  • 09.00-16.00
  • WeWork, T1 Tower 20th Floor

This workshop helps us to have self awareness, understand others and know how to approach others and better collaboration across team.

Chadsawan Thanomsingha
Country Leader, Becton Dickinson (Thailand) Ltd.