หลักสูตรองค์กรรมณีย์ Mindfulness Organization (สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการสร้างพลังบวกให้กับองค์กรผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร)

slice1
 • 02/08/2023 - 04/08/2023
 • 09.00-17.00
 • ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพฯ
 • 095-042-9327

หลักสูตรองค์กรรมณีย์: Mindfulness Organization วันที่ 2-6 สิงหาคม 2566

องค์กรรมณีย์ คือ องค์กรที่พนักงานทํางานด้วยความสุข เกิดพลังการทํางานเชิงบวก ลดความกลัว มี ความคิดสร้างสรรค์สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรได้อย่างรวดเร็วเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยหลักคิดเร่อืง ของการสร้างสติและสมาธิในการพัฒนาและขับเคลื่อนบุคลากรทั้ง 3 ระดับ “บุคคล-ทีม-องค์กร” ที่เริ่มตั้งแต่หลัก คิดของผู้บริหาร การบริหารจัดการและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร

ผู้บริหารองค์กรรมณีย์เริ่มจากตระหนักและเห็นความสําคัญของสติ สามารถฝึกตนให้มีสติและนํามาใช้ใน การบริหารจัดการองค์กร เพื่อทําให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีพลังบวก บุคลากรมีความสุข ทํางานร่วมกันและ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเห็นอกเห็นใจ เข้าใจกันอย่างแท้จริง มีใจเป็นกลาง รับรู้สภาพอย่างที่เป็น ปราศจากอคติ นําไปสกู่ารเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมในองค์กร

“องค์กรรมณีย์”

เป็นองค์กรที่ผู้บริหารตั้งอยู่บนฐานของการมีสติ + เข้าใจตนเอง + ตระหนักรู้ตนเอง + ความเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่น นําไปสู่การปรับการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก

slice2

สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับ PMAT เปิดหลักสูตรองค์กรรมณีย์ Mindfulness Organization

ระยะเวลาอบรม
2-4 สิงหาคม 2566 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพฯ
 
หลักสูตรมีใบประกาศนียบัตรรับรอง
ภายใต้ความร่วมมือจาก 5 องค์กร
 
หลักสูตรพิเศษ อันจะทำให้คนในองค์กรเกิดความสุข องค์กรมีสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดความงอกงาม โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ ดังนี้
 • Introduction of Mindfulness Organization (องค์กรรมณีย์)
 • The self and Mindful Relationship (เข้าใจตน เข้าใจคนเป็นต้นทางแห่งรมณีย์)
 • Mindfulness Leadership (ผู้นำรมณีย์)
วิทยากร
 • ดร.วิรไท สันติประภพ ประธานกรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
 • ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต
 • โค้ชจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach Group
 • ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง ADGES
 
สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://citly.me/mDuPU
 
สอบถามเพิ่มเติม
คุณกิตติศักดิ์ พรหมเดช (เจมส์) โทร. 095-042-9327
 
หมายเหตุ
รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

company events

The ART of Leadership – Bangkok Program
 • 12/09/2024
 • 09.00-16.00
 • WeWork, T1 Tower 20th Floor

This workshop helps us to have self awareness, understand others and know how to approach others and better collaboration across team.

Chadsawan Thanomsingha
Country Leader, Becton Dickinson (Thailand) Ltd.