The Ultimate Guide to Personality Assessment

องค์กรส่วนใหญ่มักที่จะมีการใช้แบบประเมินทางจิตวิทยา (Personality Assessment) สำหรับงานทางด้าน HR ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้าน การสรรหาบุคลากร การประเมินผลงาน การพัฒนา รวมถึงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งหรือ Succession Planning

 

แต่มีองค์กรส่วนน้อยที่เข้าใจถึงการเลือกเรื่องมือที่เหมาะสมกับงาน รวมทั้งการใช้เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาให้เชื่อถือได้ ตามหลักวิชาและเป็นสากล

 

ในฐานะของผู้นำในการนำเอาแบบประเมินทางจิตวิทยาที่หลากหลายมาใช้กับองค์กรในระดับโลก ภูมิภาค และรวมถึงองค์กรชั้นนำในประเทศไทย ADGES ขอรวมแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อให้ทางองค์กร HR และ ผู้ที่สนใจ สามารถใช้ประโยชน์จากแบบประเมินและลดความผิดพลาดจากการนำเอาแบบประเมินไปใช้จนเกิดผลเสียต่อการตัดสินในขบวนการต่างๆขององค์กร

E-Book นี้ เหมาะสำหรับ:
  • ผู้บริหาร ที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมของพนักงาน
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ต้องการคัดเลือกและพัฒนาพนักงาน
  • บุคคลทั่วไป ที่ต้องการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น

ดาวน์โหลด E-Book นี้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้แบบประเมินทางจิตวิทยา (Personality Assessment)  

Category Tags ,

บุคลิกลักษณะ คือแรงผลักดันในด้านพฤติกรรมของมนุษย์ มีหลากหลายองค์กรที่ต้องการที่จะศึกษาว่า Personality ทำงานอย่างไรและวัดผลอย่างไร

 

ADGES ได้ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของโลกตัวอย่างเช่น Hogan Assessment, Emergenetics, RBL Group ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำของโลกมากที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุด

 

แบบการประเมินทางจิตวิทยาที่ได้รับการเชื่อถือ จะต่างสามารถสร้างกลุ่มตัวอย่าง Sample Size ที่มีขนาดใหญ่และครอบคลุมกับประชานกรในภูมิภาคต่างๆ และยังต้องมีการกลับมาตรวจสอบเพื่อดูว่า Sample Size ที่ใช้ยังมีความถูดต้องอยู่หรือไม่ แบบประเมินที่ไม่ได้อิงกับ Sample Size ใดๆ จะมีความถูกต้องน้อยกว่า และมีข้อจำกัดในการใช้งานในองค์กรที่ต้องระมัดระวัง

Products

Get Your E-Book

The Ultimate Guide to Personality Assessment (E-BOOK DOWNLOAD)