ADGES

Service Highlights

Workshop ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจรูปเเบบความชอบทางความคิดเเละพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์และสไตล์การทำงาน เสริมสร้างเทคนิคการทำงานร่วมกันในทีม

Read more

Workshop การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้บริหารและผู้นำที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในทีมด้วยการ Coaching พนักงานอย่างถูกวิธี ส่งเสริมศักยภาพของทีมให้มีประสิทธิภาพ

Read more

โปรแกรมที่เข้มข้นสำหรับผู้นำ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำที่มีสติ สร้างทีมที่มีความสุข ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อไอเดีย และสร้างความความสำเร็จภายในองค์กร

Read more

การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ เปลี่ยนแปลงค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมขององค์กรเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่วางไว้

Read more

ศิลปะของการเป็นผู้นำ การฝึกทักษะในการชี้แนะและสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานในทีม เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การสื่อสารเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันภายในทีม

Read more

Coaching ด้วยหลักการเชิงกลยุทธ์ สำรวจจุดแข็ง จุดอ่อน และค่านิยมของตนเองนำมาพัฒนา เพื่อไปสู่เป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพ

Read more

About us

เราเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่:

เราคือทีมที่ปรึกษาทางด้านการจัดการทีม facilitator ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่ออกแบบ solution ให้กับบุคลากร ทีมและองค์กร เพื่อดึงเอาศักยภาพสูงสุดออกมา เราเชื่อในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ที่สิ่งที่ดีสุดให้กับลูกค้าของเรา

0 %
of clients under SET100

0

of clients under SET100
0 +
Nationalities of Executive who receive our services

0

Nationalities of Executive who receive our services
0 +
Executives who enroll in our programs

0

Executives who enroll in our programs
Screen Shot 2019 07 15 at 1.21.44 PM 1

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ประสบความสำเร็จ ร่วมกับคุณเพื่อเพิ่มศักยภาพของคุณ

Our Services

Values We Deliver

IDEA

แผนหรือข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้

Action

ข้อเท็จจริงหรือกระบวนการในการทำบางสิ่งบางอย่าง โดยทั่วไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Result

ดำเนินให้เกิดขึ้น ผลกระทบเเละข้อสรุป

Our Believe

PASSION

การลงมือกระทำที่เกิดมาจากความทะเยอทะยาน ใช้เเรงใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ เพื่อให้เกิดในสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุด

PURPOSE

ความรู้สึกมุ่งมั่นที่จะทำหรือบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของบุคคล

PERSEVERANCE

ไม่ยอมแพ้ มันคือความพากเพียรและความอดทน ความพยายามที่ต้องทำแม้จะยากลำบาก ล้มเหลว หรือถูกต่อต้าน

REQUEST A CALL BACK