The Leadership Code แบบประเมิน 360 เร่งผลลัพธ์ สร้างผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

Leadership Code เป็นทฤษฎีที่เกิดจากการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทั่วโลก นอกจากการดูจากทักษะความสามารถที่มีมากมายแล้ว เราได้รวบรวมกรอบตามบริบทของผู้นำออกมาได้โดย ผู้นำต้องทำความซับซ้อนให้กลายเป็นความเรียบง่าย ทำสิ่งธรรมดาให้มีความหมาย และสามารถทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นสิ่เกิดขึ้นได้จริง

Build the next generation.png

นำที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือทักษะความสามารถสากลที่สามารถนำไปใช้กับผู้นำทุกคน ส่วนที่สองคือการสร้างความแตกต่าง ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลและองค์กร

 

1. Leadership Code เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำทุกคนต้องรู้และทำเพื่อให้มีประสิทธิผลมากที่สุด งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าผู้นำทุกคนที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ 60-70% นั้นมีสิ่งที่เหมือนกันคือ 5โดเมนของ Leadership Code ได้แก่ Strategist, Executor, Talent Manager, Human Capital Developer, และ Personal Proficiency

2. สิ่งที่สร้างความแตกต่างเฉพาะตัว สิ่งเหล่านี้คือคุณลักษณะที่ทำให้ผู้นำของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กร เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ ซึ่งดีที่สุดในสายตาของลูกค้าของคุณ เป็นสิ่งที่ควรจะมีและเกิดขึ้นจริงทั้งต่อลูกค้าและพนักงาน ผ่านพฤติกรรมของผู้นำ

แบบประเมิน Leadership Code 360 จะช่วยให้ผู้นำของคุณรู้ว่าพวกเขาเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพใน 5 โดเมนอย่างไร ผู้นำทุกระดับในองค์กร ตั้งแต่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงาน มักจะมีความคิดของตนเองว่าจุดอ่อนและจุดแข็งของเขาเป็นอย่างไร โดยไม่มีมุมมองจากคนอื่น ซึ่งอาจจะทำให้มีสิ่งที่ควรค่าพัฒนาแต่ถูกอาจมองข้ามได้

เมื่อได้เปรียบเทียบมุมมองของตนเองกับผลลัพธ์จากคนทั้งองค์กร ทั้งหัวหน้า ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงาน ผู้นำจะได้รับมุมมองที่รอบด้านเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของตนจากผลแบบประเมิน Leadership Code 360 โดยผลการประเมินจะมีบอกการวิเคราะห์ในหัวข้อต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือส่วนที่เป็นปัญหากระทบกับคนอื่น รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำที่สำคัญ 10 อันดับแรก ผู้นำสามารถดูการเปรียบเทียบคะแนนของตนกับผู้นำที่ประสบความสำเร็จจากทั่วทั้งโลก และยังได้อ่านความเห็นจากคำถามปลายเปิดจากผู้ประเมินอีกด้วย

นอกจากนี้แบบประเมินยังสามารถปรับแต่งให้รวมคำถามโดยอิงจากการสร้างความแตกต่างความเป็นผู้นำที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กร และมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่จะมีผลกระทบมากที่สุดได้ เราใช้แบบประเมินร่วมกับเวิร์คช็อป Leadership Code ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาโดเมนทั้ง 5 ด้าน โดยให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับระดับของผู้ฟัง รวมถึงใช้วิดีโอกรณีศึกษา การจำลองธุรกิจ การบรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม โดยเวิร์คช็อปแต่ละตัวของเราจะให้ผู้เข้าร่วมใช้สิ่งที่เรียนรู้มา เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุผลตามที่คาดหวังได้ดีที่สุด โดยทาง ADGES สามารถออกแบบการเรียนรู้ สรุปข้อมูลและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการประเมิน รวมทั้งช่วยในการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลตามผลการประเมิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผู้นำและองค์กร

Leadership Code 360 องศาช่วยให้ผู้นำมุ่งเน้นไปที่ความสามารถที่สำคัญจริงๆ จากผลลัพธ์ของแบบประเมิน และการเรียนรู้ในเวิร์คช็อปจะช่วยให้ผู้นำเข้าใจการทำงานของตนในทั้ง 5 ด้านและนำไปพัฒนาในด้านต่างๆให้ได้ดีขึ้น ซึ่งแต่ละด้านประกอบไปด้วย Strategist, Executor, Talent Manager, Human Capital Developer, และ Personal Proficiency

1. Strategists

จะมีมุมมองที่ยาวไกลในองค์กร พวกเขาสนุกกับการอยู่ในโลกนามธรรมและวางแผนกลยุทธ์เพื่ออนาคต และสามารถอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี ประชากร และความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์การเมือง ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร ลูกค้า และวิธีสร้างคุณค่าในองค์กร พวกเขาสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ดีและมีพลังสำหรับองค์กรได้อย่างชัดเจน และสร้างแรงจูงใจเชิงกลยุทธ์ที่จะนำไปปฏิบัติ พวกเขาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบและตอบสนองเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางเอาไว้อย่างดีที่สุด

2. Executors

จะมีมุมมองในระยะสั้นในองค์กร พวกเขาสนุกกับการอยู่ในโลกแห่งการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและนำไปปฏิบัติได้ พวกเขามีความชัดเจนและเด็ดขาดในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จผ่านผู้คนในองค์กร พวกเขาจัดลำดับความสำคัญและความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการดำเนินการต่างๆ ให้สำเร็จ

3. Talent Managers

จะมีมุมมองในระยะสั้นเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร พวกเขารู้ว่าความสามารถของบุคลากรในองค์กรจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ และรับประกันว่าผู้คนมีสิ่งที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น พวกเขาสร้างบรรยากาศความเป็นผู้นำเชิงบวกที่เปิดกว้างซึ่งเข้าถึงหัวใจ มือ และจิตใจของพนักงาน

4. Human Capital Developers

จะมีมุมมองที่ยาวไกลเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร พวกเขามีแนวทางที่ชัดเจนในการวางกลยุทธ์เพื่ออนาคตกับทักษะความสามารถที่จำเป็นเพื่อทำให้เกิดขึ้นจริง พวกเขาเป็นโค้ชและผู้สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ รู้ว่าจะสามารถทำได้อย่างไรและทำไมเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับอนาคต

5. Personal Proficiency

หัวใจสำคัญของหลักปฏิบัติด้านความเป็นผู้นำคือ คุณสมบัติและคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้นำหรือความสามารถส่วนบุคคล ความสามารถในการเป็นผู้นำเริ่มต้นที่ตัวคุณเอง หากคุณไม่มีพื้นฐานจากการให้คุณค่าและความเชื่อของตัวเอง มีความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถวิเคราะห์ตนเองและเชื่อมโยงกับผู้อื่น เต็มใจที่จะเรียนรู้และเติบโตในฐานะผู้นำ คุณจะไม่สามารถเป็น Strategist, Executor, Talent Manager, Human Capital Developer, หรือ Personal Proficiency ได้

 

แต่ละด้านประกอบด้วยความสามารถที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กรที่ยั่งยืน

เวิร์คช็อป Leadership Code 360 องศาช่วยให้ผู้เข้าร่วม นำผลจากแบบประเมิน 360 องศาไปปฏิบัติอย่างมีความหมาย โดยมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจข้อกำหนดทั้งหมดของการเป็นผู้นำ (หลักปฏิบัติด้านความเป็นผู้นำ รวมถึงความสามารถที่สร้างความแตกต่างอันเป็นเอกลักษณ์) เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้นำได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสร้างแผนการพัฒนาที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการบรรลุผลตามที่ต้องการ

โดยผู้ร่วมจะได้รับ: 

1 เห็นตัวอย่างประสบการณ์และวัตถุประสงค์ของความเป็นผู้นำ

2 ทำความเข้าใจความสามารถและพฤติกรรมที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

3 ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนในแต่ละสมรรถนะของ Leadership Code

4 ระบุความสามารถที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งปัจจุบันและเป้าหมายในอนาคตมากที่สุด

5 สร้างแผนปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงที่มีโครงสร้างเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมความเป็นผู้นำ

OUR CLIENTS REFERENCES ARE INCLUDED:

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

Get Your Brochure

Leadership Code Brochure Free Download