4 ทักษะที่จำเป็นในการสร้าง Market-Oriented Ecosystems

ประเด็นสำคัญ:

 • Market-Oriented Ecosystems ทำให้เกิดสี่คุณสมบัติสำคัญดังต่อไปนี้: (1) External Sensing (2) Customer Obsession (3) Innovation Throughout และ (4) Agility Everywhere
 • การพัฒนา Market-Oriented Ecosystem และการเตรียมความพร้อมให้องค์กรสำหรับการใช้ Inflection Points เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ควบคุม Contextual Ambiguity พัฒนาสินค้าและบริการที่ทำให้เกิดความใกล้ชิดกับลูกค้า และคาดเดากระแสที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกค้า

เราพบว่าหลายองค์กรกำลังอยู่ในยุค Disruption และมีองค์กรส่วนหนึ่งที่มีมูลค่าตลาดสูง เนื่องด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ เราเรียกโมเดลธุรกิจนี้ว่า Market-Oriented Ecosystem ที่ใช้คำว่า Market-Oriented เพราะรูปแบบองค์กรที่เกิดขึ้นนี้เริ่มต้นจากMarket-Oriented Opportunities ที่ทำให้เกิดจุดประสงค์ในการรวมคนเข้าด้วยกัน คำว่า Ecosystem หมายถึงวิธีการจัดการทรัพยากรและคนเพื่อเอาชนะในตลาด ในระบบนิเวศนี้ บทเรียนจากทีมหนึ่งจะส่งต่อไปยังทีมอื่น ๆ เมื่อคนและไอเดียย้ายจากทีมหนึ่งสู่ทีมหนึ่ง Market-Oriented Ecosystem นำมาซึ่งสี่คุณสมบัติสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จเมื่อบริษัทนำเสนอตนเองในรูปแบบใหม่ในระบบนิเวศใหม่ :

 • External Sensing
 • Customer Obsession
 • Innovation Throughout
 • Agility Everywhere


รูปที่ 1 Market-Oriented Ecosystem

market oriented ecosystem 1

แพลตฟอร์ม (Platform)

Business Team (Cells)

 • ให้ความสำคัญกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
 • พึ่งพาตนเอง
 • จัดการกลยุทธ์ องค์กร บุคลากรของตนเอง

Strategic Partners (Allies)

 • สนับสนุน Cells หรือ Platform
 • เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

Ecosystem Management

 • เชื่อมโยงคุณสมบัติ ทรัพยากร และลูกค้าของ Business Unit (ไม่แน่ใจชื่อเต็มนะคะ)
 • พัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ ใน Ecosystem

Platform

 • ส่งเสริมทีมธุรกิจ
 • แบ่งปันทรัพยากรขององค์กร
 • สนับสนุนความต้องการส่วนรวม
 • อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ข้ามเครือข่าย

4 หัวใจหลัก สำหรับโลกในปัจจุบัน (Four Capabilities for Today’s World)

1. External Sensing คือ คำที่ใช้เรียกความสามารถในการรับรู้ การแปลความหมาย และการปฏิบัติตามข้อมูลที่สำคัญนอกจากนี้ยังเป็นใจความสำคัญของเกือบทุกการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Organization Transformation)

Market-Oriented Ecosystems มีการจัดการข้อมูลผ่าน Digital Strategy โดยองค์กรชั้นนำจะมีความสามารถในการครอบครอง เข้าถึง และปรับใช้ข้อมูลที่สร้างโอกาสทางการตลาด ผู้เชี่ยวชาญอย่าง Wayne Brockbank RBL ได้แนะนำ 5 ขั้นตอนในการเข้าถึงและใช้ข้อมูล:

 • 1.1 ระบุข้อมูลภายนอกที่สำคัญ: โอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ สามารถพบได้เมื่อติดตาม Environmental Trends ที่สำคัญ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
 • 1.2 นำข้อมูลเข้าสู่องค์กร: สร้างกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนใหญ่ถูกนำเข้าสู่องค์กร
 • 1.3 วิเคราะห์และหารูปแบบ: ผู้นำเศรษฐกิจรุ่นใหม่สามารถค้นหาและสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญผ่านความคิดริเริ่มส่วนตัวหรือ AI
 • 1.4 แบ่งปันข้อเท็จจริงที่สำคัญและสิ่งที่ค้นพบ: Market-Oriented Ecosystems จะประสบความสำเร็จเมื่อข้อมูลที่มีประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกถูกเผยแพร่ภายในองค์กร
 • 1.5 ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและลงมือทำ: เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ข้อมูลนั้นต้องถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความแตกต่างโดยทดลองผ่านสินค้าใหม่ ๆ การเจาะกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะขึ้น หรือนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบโลจิสติกส์และสินค้าคงคลัง

2. Customer Obsession คือ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของลูกค้าและสามารถคาดเดาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ แม้จะไม่ได้บอกอย่างชัดเจน ซึ่ง Market-Oriented Ecosystems ที่ประสบความสำเร็จสามารถคาดเดาความต้องการของลูกค้าได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • มีข้อมูลเชิงลึกเพื่อคาดเดาความต้องการและรูปแบบการซื้อ
 • มองเห็นลูกค้าของลูกค้า
 • แบ่งปันการเรียนรู้ของลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกกับ Cells และ Partners


ลองพิจารณาคำถามต่อไปนี้: อะไรคือโอกาสที่ซ่อนอยู่ในการเพิ่มมูลค่าให้ลูกค้าผ่านการเข้าถึงและใช้สินค้าหรือบริการของคุณ? คุณจะเพิ่มความเป็นมิตรกับผู้ใช้และประสิทธิภาพของคุณผ่านการใช้เทคโนโลยีได้อย่างไร? ผู้ใช้คนใดที่ยังไม่ได้ซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ และทำไม? คุณจะดึงดูดคนที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้ใช้ในอนาคตด้วยราคาที่ถูกกว่า ความเร็วกว่า ความง่ายกว่า ความเข้าถึงง่ายกว่า หรือความดีกว่าได้อย่างไร?

3. Innovation Throughout Market-Oriented Ecosystems หมายถึง การที่แต่ละ Cell มีการตั้งคำถาม สำรวจ ทดลองไอเดียใหม่ ๆ และนำมารวมกันในวิธีใหม่ ๆ นวัตกรรมต้องอาศัยความอยากรู้อยากเห็น หากคุณต้องการนวัตกรรมในองค์กรและ Ecosystems ของคุณ นอกจากสิ่งที่กล่าวมาด้านบนแล้ว จงทำทุกวิถีทางเพื่อจ้างคนที่มีความอยากรู้อยากเห็น สนับสนุน และให้รางวัล


การกำหนดให้นวัตกรรมเป็นหนึ่งในคุณสมบัติทำให้เกิดความคาดหวังที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ สิ่งที่พิสูจน์ว่าองค์กรพร้อมที่จะหาวิธีตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีขึ้นแทนที่จะทำอะไรแบบเดิม ๆ จากการค้นคว้าเกี่ยวกับองค์กรที่มีInnovation Throughout ทำให้เราพบคติสี่ข้อของนวัตกรรม ได้แก่: 

 • คิดให้ใหญ่ (Think Big) 
 • ทดลองให้เล็ก (Test Small) 
 • ล้มให้เร็ว (Fail Fast) 
 • และเรียนรู้อยู่เสมอ (Learn Always) 

โดยล้มและเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ความคล่องตัวของ Market-Oriented Ecosystems ทำให้คติเหล่านี้ยังใช้ได้ผลอยู่เสมอ โดยความพยายามและบทเรียนที่ได้จากความล้มเหลวมีค่าเทียบเท่ากับที่ได้จากความสำเร็จ

4. Agility Everywhere ความคล่องตัวเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นลูกค้าขององค์กรและคุณสมบัติด้านนวัตกรรมชัดเจนขึ้น องค์กรที่มีความคล่องตัวจะพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง เรียนรู้อยู่เสมอ ลงมือทำอย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่น ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ เช่นนี้ การตอบสนองที่รวดเร็วต่อลูกค้าในอนาคตและนวัตกรรมที่รวดเร็วย่อมสร้างความแตกต่างให้แก่องค์กรที่ชนะMarket-Oriented Ecosystems จะทำหน้าที่ส่งเสริมความคล่องตัวในขณะที่ Customer-Oriented Teams มีอำนาจ ความรับผิดชอบ และข้อมูลเต็มที่ในการคว้าโอกาสใหม่ ๆ โดยมีแพลตฟอร์มที่แข็งแรงรองรับ


เพื่อความคล่องตัวขององค์กร สมาชิกทีมในทุกระดับต้องมีชุดความคิดและทักษะของการยอมรับการเติบโต ความอยากรู้อยากเห็น และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่สร้างสรรค์ และแม้จะกำหนดคุณสมบัติเหล่านี้ไว้แล้ว แต่องค์กรก็สามารถจัดอบรมเพิ่มเติมในเรื่องการตั้งคำถามและการรับความเสี่ยง การทดลองไอเดียใหม่ ๆ และการลงมือทำ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการตรวจสอบสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล การสำรวจผู้อื่น การลงมือทำงานที่ท้าทาย

Blog 1600 × 500px 2 1 1

Conclusion

การนำเสนอองค์กรในรูปแบบใหม่จากโมเดลเดิมเป็น Market-Oriented Ecosystems ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และการปฏิบัติที่รอบคอบ การสร้าง External Sensing, Customer Obsession, Innovation Throughout, และ Agility Everywhere จะทำให้เกิดมูลค่าตลาด ด้วย 4 คุณสมบัตินี้ องค์กรของคุณจะสามารถใช้ Inflection Points เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ควบคุม Contextual Ambiguity พัฒนาสินค้าและบริการที่ทำให้เกิดความใกล้ชิดกับลูกค้า และคาดเดาTrend ที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกค้าได้

Source : www.rbl.net

สนใจนำเครื่องมือและหลักสูตร ที่จะช่วยพัฒนาองค์กรของคุณให้ไปสู่ความสำเร็จได้โดยใช้ Program ที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : [email protected] Tel : 088-028-1111 website www.adges.net

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.