8 Key Insights เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น (Atomic Habits)

โดย James Clear

1. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

ทั้งหมดเกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นง่ายๆ ต้นกำเนิดของทุกนิสัยเป็นเพียงตัวเลือกเล็กน้อย ไม่มีสถานที่ หรือเวลาผิดในการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณสร้างนิสัยใหม่ต่อไป คุณจะถึงจุดนั้น เปลี่ยนแปลงและได้รับความสำเร็จ

2. การแสดงออกด้วยท่าทางที่ชัดเจน

เมื่อคุณแสดงออกที่ชัดเจนของนิสัยที่ดี คุณจะสามารถระบุและกระตุ้นนิสัยเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่พฤติกรรมที่พึงปรารถนาและส่งเสริมผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

3. การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

จำนวนครั้งที่คุณสร้างนิสัยสำคัญต่อการเติบโตของคุณมากกว่าระยะเวลาที่คุณทำจนเป็นนิสัย ยิ่งคุณทำนิสัยซ้ำๆ บ่อยเท่าไหร่ คุณก็จะชินกับมันเร็วขึ้นเท่านั้น

4. การเลือกนิสัยมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณ

ความก้าวหน้าเป็นเรื่องง่ายหากคุณเลือกนิสัยที่เหมาะสม นิสัยที่ดีทำให้ผู้คนชื่นชอบคุณและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ในทางกลับกัน นิสัยแย่ๆ ทำให้ชีวิตคุณเต็มไปด้วยความเครียด ความผิดหวัง และความคับข้องใจ ล้มเหลว

5. ลบนิสัยเชิงลบ

เมื่อคุณตระหนักว่าการกระทำใดที่ทำให้คุณไม่มีความสุข คุณสามารถระบุนิสัยที่ทำให้คุณไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ทำให้ยากที่จะทำอีก และเน้นถึงประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการหลีกเลี่ยง

6. รวบรวมนิสัยของคุณเข้าด้วยกัน

การซ้อนนิสัยเป็นเทคนิคที่รวมนิสัยใหม่เข้ากับนิสัยที่มีอยู่ แทนที่จะเชื่อมโยงนิสัยใหม่ของคุณกับเวลาและสถานที่ที่แน่นอน คุณกลับเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีอยู่เดิม

7. นิสัยของเราขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม

ลักษณะที่ดึงดูดเราถูกกำหนดโดยวัฒนธรรมที่เราอาศัยอยู่ เนื่องจากความปรารถนาอันแรงกล้าของเราที่จะเข้าร่วมและเป็นสมาชิก เราจึงเลือกที่จะโอบรับลักษณะที่สังคมชื่นชมและยอมรับ

8.ใช้รางวัลเพื่อพัฒนานิสัย

เมื่อพูดถึงการแสวงหารางวัล สมองของคุณมีวงจรประสาทมากขึ้น ทุกๆ การกระทำเป็นผลมาจากการคาดหวัง การตอบสนองจะขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะรู้สึกดี

Artboard 1 copy 5 100

หมายเหตุ: ADGES เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงและทีมงาน หนึ่งในพันธกิจของ ADGES คือการแบ่งปันองค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนา Learning Community ไปด้วยกัน ใน Campaign เรื่อง 50 Best Selling Books ทาง ADGES ได้สรุป Key Highlights ของหนังสือดังกล่าว ทางบริษัทไม่ได้แอบอ้างสิทธิ์ในการเป็นผู้อบรมหรือฝึกสอนให้กับบุคคลหรือกับองค์กรแต่อย่างใด อย่างที่ปรากฏอย่างชัดเจนในเนื้อหาและบทความข้างต้น และทางบริษัทขอใช้สิทธิ์ในทางกฏหมายแก่ บุคคล องค์กร และหน่วยงานใดที่พยายามจะเบี่ยงเบนวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ของบริษัทต่อไป

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.