หลักสูตรองค์กรรมณีย์: Mindfulness Organization วันที่ 10-12 ตุลาคม 2566

องค์กรรมณีย์ คือ องค์กรที่พนักงานทํางานด้วยความสุข เกิดพลังการทํางานเชิงบวก ลดความกลัว มี ความคิดสร้างสรรค์สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรได้อย่างรวดเร็วเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยหลักคิดเร่อืง ของการสร้างสติและสมาธิในการพัฒนาและขับเคลื่อนบุคลากรทั้ง 3 ระดับ “บุคคล-ทีม-องค์กร” ที่เริ่มตั้งแต่หลัก คิดของผู้บริหาร การบริหารจัดการและการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร

ผู้บริหารองค์กรรมณีย์เริ่มจากตระหนักและเห็นความสําคัญของสติ สามารถฝึกตนให้มีสติและนํามาใช้ใน การบริหารจัดการองค์กร เพื่อทําให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีพลังบวก บุคลากรมีความสุข ทํางานร่วมกันและ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเห็นอกเห็นใจ เข้าใจกันอย่างแท้จริง มีใจเป็นกลาง รับรู้สภาพอย่างที่เป็น ปราศจากอคติ นําไปสกู่ารเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมในองค์กร

“องค์กรรมณีย์”

เป็นองค์กรที่ผู้บริหารตั้งอยู่บนฐานของการมีสติ + เข้าใจตนเอง + ตระหนักรู้ตนเอง + ความเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่น นําไปสู่การปรับการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก

Page2 01

หลักสูตร “องค์กรรมณีย์” (Mindfulness Organization) รุ่นสุดท้ายของปีนี้

⏳ ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2566 (3วัน)
สถานที่ : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ- สวนโมกข์กรุงเทพ และ PMAT ได้ร่วมกับ Executive Coach ชั้นนำของประเทศ โค้ชจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด, ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต, ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ กรรมการผู้จัดการ ADGES พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมา โดยใช้หลักของ “สติ” หรือ Mindfulness เข้าไปสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเอง สร้างภาวะความเป็นผู้นำ และสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะใช้หลัก Mindfulness สร้างความรมณีย์และพลังบวกให้กับองค์กร

Part 1 : วันที่ 10 ตุลาคม 2566
Introduction of Mindfulness Organization (ทำความรู้จักกับ องค์กร รมณีย์)

Page3 01 1

Part 2: วันที่ 11 ตุลาคม 2566
The Self and Mindful Relationship (เข้าใจตน เข้าใจคน เป็นต้นทางแห่งรมณีย์)

Page4 01 1

Part 3: วันที่ 12 ตุลาคม 2566
Mindfulness Leadership (ผู้นำรมณีย์)

Page5 01

(กำหนดการอย่างละเอียด Download ได้จาก Link ด้านล่าง)

หลักสูตรจะเน้นที่ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่เป็น Transformation Champion หรือ Change Agent ขององค์กรเป็นหลัก
พิเศษสุดหากท่านเกี่ยวก้อยกับผู้บริหารด้าน HRมาพร้อมกัน เพื่อไปช่วยกันขับเคลื่อน Mindfulness Organization ในองค์กร ก็จะเป็นประโยชน์ยิ่ง แถมได้ราคาพิเศษ

รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สวนโมกข์กรุงเทพ เพื่อนำไปสร้างสรรค์สังคมรมณีย์ผ่านกิจกรรมอื่นๆ ของสวนโมกข์กรุงเทพต่อไป

รายละเอียดหลักสูตร : https://drive.google.com/file/d/1_pZgkImYC1iRIdQQ2CEmvp5RKd2xv7ke/view?usp=sharing
สมัครเข้าร่วมหลักสูตร : https://forms.gle/oFPitQRWWAdBk9R19


Company presentation

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.


contacts

company events

Hogan Deep-Dive ‘The Power of Personality’
  • 16/08/2023
  • 09.30-12.00
  • T-One Building
‘Innerverse’ จักรวาลภายใน
  • 20/08/2023
  • 13.00-16.00
  • เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร
I believe the best consulting and learning solutions should strongly be supported by 3 pillars:

Dr. Nattavut About Page111
Dr.Nattavut Kulnides
Founder & CEO, ADGES