ความเข้าใจและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Understand and Shape Workplace Culture)

พื้นฐานสำหรับกลยุทธ์ธุรกิจที่มีความสร้างสรรค์
(Setting the Foundation for an Inspired Business Strategy)

ไม่มีบริษัทไหนที่จะมีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมือนกัน แม้ว่าธุรกิจจะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีค่านิยมและมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่คล้ายคลึงกัน วิธีที่สภาพแวดล้อมการทำงานของพวกเขาจะมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมชาติ เนื่องจากผู้คน ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ประกอบกันจะทำให้บริษัทจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Web Banner wpc

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานที่แข็งแกร่งจึงสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทได้อย่างแท้จริง หรือหากผู้นำไม่ตระหนักถึงก็จะถือเป็นข้อเสียเปรียบไป

เพื่อสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกที่สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานทำงานให้ดีที่สุด ผู้บริหาร ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้จัดการมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดเรื่องราววิธีการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการสร้างบทสนทนาและปฏิบัติพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน

คำจำกัดความของวัฒนธรรมในองค์กร (The Definition of Workplace Culture)

มีหลายวิธีในการอธิบายแนวคิดนี้ คำจำกัดความยอดนิยมสำหรับวัฒนธรรมองค์กรมาจาก Great Place to Work ซึ่งอธิบายว่า:

องค์ประกอบบางประการที่ประกอบขึ้นเป็นระบบที่เป็นทางการ ได้แก่
(Some of the elements that make up the formal systems include) :

 • Mission Statement และค่านิยมที่ระบุไว้
 • ระเบียบการที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้ระบบการสื่อสาร โซเชียลมีเดีย ฯลฯ
 • นโยบายเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น การจัดการประสิทธิภาพ ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก
 • พิธีกรรมและประเพณีของบริษัท
 • ผลประโยชน์ในสถานที่ทำงาน

ระบบที่ไม่เป็นทางการคำนึงถึง (Informal system take into consideration) :

 • ทัศนคติและสมมติฐานพื้นฐานที่ชี้แนะพฤติกรรม
 • หน้าที่และผู้คนที่แตกต่างกันมีปฏิสัมพันธ์และสื่อสารกันอย่างไร
 • ความรู้สึกของพนักงานในการทำงาน
 • อิทธิพลและพลังงานระหว่างบุคคลและกลุ่ม
 • เรื่องราวที่เล่าขานกัน
efefe

อีกวิธีที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาวัฒนธรรมคือมองผ่านเลนส์ของภูเขาน้ำแข็ง ระบบและกลไกของวัฒนธรรมมีแนวโน้มที่จะมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนและถูกจดบันทึก ประมวลผล และแบ่งปันให้กับพนักงานผู้มีความสามารถหน้าใหม่หรือผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของแบรนด์ อีกส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์ที่ประกอบด้วยระบบที่ไม่เป็นทางการและไม่ได้เขียนกฎระเบียบไว้ทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้คนภายในธุรกิจ

ตามหลักการแล้ว มีความสอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบของวัฒนธรรมที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ มองเห็นได้ และมองไม่เห็น เมื่อมีการเชื่อมต่อโดยตรง พนักงานมักจะเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวิธีที่ดีที่สุดในการโต้ตอบและทำงานให้สำเร็จ เมื่อไม่มีการกำหนดแบบแผนที่ชัดเจนจะทำให้พนักงานเกิดความสับสนขึ้น โดยเฉพาะสำหรับพนักงานใหม่ และพนักงานอาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับความคาดหวังและบรรทัดฐานที่แตกต่างกันทั้งที่ระบุไว้และไม่ได้ระบุไว้

ความสำคัญของวัฒนธรรมในสถานที่ทำงาน
(The Importance of Workplace Culture)

นายจ้างส่วนใหญ่เข้าใจถึงผลกระทบด้านลบของวัฒนธรรมที่เป็นพิษ สภาพแวดล้อมการทำงานประเภทนี้มักจะเพิ่มความเหนื่อยหน่าย บั่นทอนความสุขและลดคววามร่วมมือของพนักงาน ท้ายที่สุดแล้ว วัฒนธรรมดังกล่าวนำไปสู่การลาออกของพนักงานที่เพิ่มขึ้น และยังส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและองค์กรแย่ลงไปด้วย

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว วัฒนธรรมในสถานที่ทำงานเชิงบวกมีอิทธิพลสำคัญต่อองค์กรทางด้าน:

 • ผลกระทบของพนักงาน (Employee impact)
 • ผลการดำเนินธุรกิจ (Business performance)
 • การจ้างงาน (Hiring)

ผลกระทบของพนักงาน (Employee Impact)

พนักงาน 77%ระบุว่าการทำงานในวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีที่สุด โดย76% รายงานว่าวัฒนธรรมเชิงบวกสนับสนุนผลิตภาพและประสิทธิภาพของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยมและความร่วมมือของพนักงานในระดับสูง ซึ่งส่งผลให้อัตราการลาออกที่ลดลง

Workplace Culture V1 Culture Statistic 2

ผลการดำเนินธุรกิจ (Business Performance)

พนักงาน 88% และผู้บริหาร 94%เชื่อว่าวัฒนธรรมบริษัทที่แข็งแกร่งเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ และข้อมูลก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง นอกเหนือจากการมีพนักงานที่มีประสิทธิผลและมีแรงจูงใจมากขึ้นแล้ว วัฒนธรรมในสถานที่ทำงานที่พนักงานมีส่วนร่วมยังมีแนวโน้มที่จะมีระดับนวัตกรรมที่สูงขึ้น ( ประมาณ30% ) และการเติบโตของรายได้ ที่เพิ่มขึ้น

Workplace Culture V1 Culture Statistic 1

การจ้างงาน (Hiring)

46% ของผู้หางานระบุว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญมากเมื่อเลือกสมัครงานกับบริษัท และ 35% กล่าวว่าพวกเขาจะผ่านงานที่ถึงแม้ว่าจะสมบูรณ์แบบแต่หากวัฒนธรรมของบริษัทไม่เหมาะสม เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง การสละเวลาและพลังงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานเชิงบวกถือเป็นสิ่งสำคัญ นอกเหนือจากการส่งเสริมแนวปฏิบัติในการสรรหาบุคลากรแล้ว การแบ่งปันวัฒนธรรมของคุณจะช่วยดึงดูดผู้สมัครงานที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากผู้คนมีแนวโน้มที่จะเลือกงานในอนาคตตามความชอบของวัฒนธรรมในองค์กรที่เขาคิดว่าเหมาะสมกับตนเอง

ด้วยคุณประโยชน์ทั้งหมดนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่สุภาษิตที่ว่า “วัฒนธรรมองค์กรจะกลืนกินกลยุทธ์ขององค์กรเป็นอาหารเช้า” จะเป็นที่นิยม!

การปฏิวัติวัฒนธรรมที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
(The Cultural Revolutions Motivating Cultural Change)

แม้ว่าการสร้างวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานเชิงบวกจะเป็นหัวข้อสนทนามานานหลายปี แต่ก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

1. ความเเตกต่างระหว่างวัย (Generational Changes)

จากมุมมองของแต่ละรุ่น วัฒนธรรมบริษัทมีความสำคัญต่อคนรุ่นมิลเลนเนียลและ Gen Z เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุก่อนๆ พนักงานในรุ่นเหล่านี้มักจะจัดลำดับความสำคัญ ของ วัฒนธรรมและคุณค่าโดยมีเป้าหมายในการทำงานมากกว่าเงินเดือน แม้ว่าค่าตอบแทนจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการจ้างงาน แต่พนักงานอายุน้อยก็มองหาที่จะร่วมงานกับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานเป็นอันดับแรก พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้และได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงานโดยอิสระ ธุรกิจที่ไม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าดึงดูดและยืดหยุ่นได้ไม่น่าจะดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถใหม่ได้

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ แม้ว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลและ Gen Z อาจสนใจที่จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเป็นส่วนมาก แต่ก็ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวเท่านั้น 92% ของพนักงานกล่าวว่าวัฒนธรรมมีผลกระทบต่อการตัดสินใจอยู่กับนายจ้าง แม้ว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นกระบอกเสียงมากที่สุด แต่สภาพการทำงานก็มีความสำคัญสำหรับทุกคน

2. การเปลี่ยนแปลงความคิด (Mindset Shifts)

ปี 2020 และความท้าทายที่เกิดจากการแพร่ระบาดทำให้หลายคนต้องประเมินสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาอีกครั้ง ทัศนคติและกรอบความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ทำให้เกิดการลาออกครั้งใหญ่ และสิ่งที่จะทำให้พนักงานออกมากที่สุด คือวัฒนธรรมที่เป็นพิษ พนักงานกำลังมองหาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่พวกเขาจะได้รับการชื่นชม รับฟัง และมีโอกาสที่จะเติบโต ดังนั้นวัฒนธรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพจะไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไป

หลังการลาออกครั้งใหญ่ กระแสของการลาออกอย่างเงียบๆ ตามมา พนักงานส่วนใหญ่ที่มีลาออกอย่างเงียบๆเกิดขึ้นจากความรู้สึก Burn out ภาระงานที่มากเกินไป แทนที่จะดำเนินธุรกิจต่อไป พนักงานเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานและความไม่มีส่วนร่วมในงานที่มากขึ้น ในขณะที่แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป ผู้นำควรใช้เป็นสัญญาณในการประเมินวัฒนธรรมการทำงานของตน เพื่อค้นหาข้อบ่งชี้ถึงความคาดหวังที่ไม่ดี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กร
(The Factors Impacting Organizational Culture)

ประสบการณ์ของพนักงานได้รับผลกระทบจากองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายทั่วโลก ด้านล่างนี้คือปัจจัยหลักบางประการที่อาจมีส่วนสนับสนุนหรือดึงเอาวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวกไป ใช้

12

ประชากร (People)

หัวใจสำคัญของวัฒนธรรมบริษัทอยู่ที่บุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั้น ทีมผู้นำและผู้จัดการมักจะมีอิทธิพลมากที่สุดต่อวัฒนธรรมในที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมยังอาจได้รับอิทธิพลจากบุคลิกภาพ ค่านิยมส่วนบุคคล ความเชื่อ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันของผู้ที่ได้รับการว่าจ้าง ไม่ว่าดีขึ้นหรือแย่ลง แต่ละคนสามารถส่งผลกระทบต่อจริยธรรมขององค์กรได้

13

ค่านิยมหลักและปรัชญา (Core Values & Philosophies)

แม้ว่าค่านิยมของบริษัทมักจะระบุไว้อย่างชัดเจน แต่ปรัชญาที่สนับสนุนหรือขัดขวางแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้เหล่านี้อาจไม่ได้รับการกำหนดไว้อย่างเปิดเผย ความเชื่อและหลักคำสอนที่แต่ละบุคคลนำมาสู่องค์กร และปรัชญาเหล่านั้นดำเนินไปอย่างไร สามารถส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมของบริษัทที่ถูกสร้างขึ้นได้

10

ลำดับชั้น (Hierarchy)

บริษัทส่วนใหญ่มีโครงสร้างองค์กรซึ่งอาจเป็นทางการหรือใช้แนวทางเครือข่ายมากกว่า คุณค่าของสมาชิกในทีมที่แตกต่างกันและธุรกิจที่มีวัฒนธรรมแบบมีลำดับชั้นเมื่อเทียบกับวัฒนธรรมที่เน้นเรื่องไอเดีย ความสร้างสรรค์ จะส่งผลต่อทัศนคติของพนักงาน และวิธีการที่พวกเขาปฏิบัติตนทั้งกับตนเองและเพื่อนร่วมงาน

11

วัฒนธรรมย่อย (Subcultures)

บ่อยครั้งเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ทีม แผนก และแผนกต่างๆ อาจเริ่มพัฒนาแนวทางปฏิบัติ พิธีกรรม และบรรทัดฐานของตนเอง การกระทำดังกล่าวสามารถนำไปสู่วัฒนธรรมการทำงานเชิงบวกได้อย่างแน่นอน หรืออาจทำให้เกิดความสับสน และลดวัฒนธรรมหากการกระทำดังกล่าวขัดแย้งกับความเชื่อและหลักการขององค์กร

9 1

ที่ตั้ง (Location)

การเพิ่มขึ้นของการทำงาน Hybird มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอย่างแน่นอน ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือสภาพแวดล้อมในที่ทำงานโดยมีพนักงานจำนวนมากที่ทำงานจากระยะไกล การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ของพนักงานจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่บริษัทใช้ในการสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และประสานงาน

องค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานเชิงบวก
(The Core Elements of a Positive Workplace Culture)

เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ให้เริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบสำคัญ 9 ประการของวัฒนธรรมองค์กรที่มีส่วนร่วม

1. วัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนในสถานที่ทำงาน (Driving Purpose in the Workplace)

การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันและความรู้สึกถึงคุณค่าร่วมกันกับพนักงานจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก เพื่อปลูกฝังบรรยากาศที่น่าดึงดูด นายจ้างต้องตระหนักว่าวัตถุประสงค์ของตนต้องเน้นไปที่เรื่องอื่นมากกว่าเรื่องเงิน ควรจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจที่สอดคล้องกับพนักงาน

2. ปลูกฝังความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ (Instilling a Sense of Belonging)

ความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้เกิดข้อได้เปรียบของบริษัทได้ ท้ายที่สุดแล้ว ความหลากหลายของความคิดจะช่วยเพิ่มนวัตกรรม การแก้ปัญหา และประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อธุรกิจสร้างพื้นที่ที่พวกเขาส่งเสริมให้พนักงานเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ฝึกอบรมพนักงานให้ปลดปล่อยอคติโดยไม่รู้ตัว และยินดีต้อนรับองค์ประกอบทั้งหมดของประชากรที่หลากหลาย รวมถึงความแตกต่างทางสติปัญญา เชื้อชาติ เพศ และรสนิยมทางเพศ วัฒนธรรมและผู้คน

3. ให้ผลประโยชน์แบบองค์รวม (Providing Holistic Benefits)

การมีมุมมองด้านสุขภาพที่ครอบคลุมจะช่วยขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น เนื่องจากความคาดหวังของพนักงานเปลี่ยนไป พนักงานจึงมองหาค่าตอบแทนที่ยุติธรรมรวมถึงผลประโยชน์องค์รวมที่สนับสนุนความต้องการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และการเงิน ด้วยการให้เกียรติบุคคลทั้งหมด บริษัทต่างๆ จะได้รับผลตอบแทนเชิงบวกในวัฒนธรรมการทำงานของตน

4. การดูแลสื่อสารเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมในสถานที่ทำงาน (Curating Communication to Support Workplace Culture)

ผู้นำมีการสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและเสริมศักยภาพให้ผู้นำอัปเดตข้อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับธุรกิจซึ่งจะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี สิ่งสำคัญคือต้องส่งเสริมเสียงของพนักงานให้ได้พูดที่ความคิดเห็น คำติชมของ เมื่อพนักงานสามารถแบ่งปันความรู้สึกและความท้าทายที่ตนต้องเจอ พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้นและธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากแนวคิดใหม่ๆ

5. สร้างความตระหนักรู้ (Amplifying Recognition)

ทุกคนในทีมชื่นชมความรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการยกย่อง นั่นคือเหตุผลที่นายจ้างจำนวนมากลงทุนในโปรแกรมให้ความสำคัญกับพนักงาน (Recognition program) ซึ่งออกแบบมาเพื่อยกย่องผลงานอันยอดเยี่ยมที่พนักงานกำลังทำอยู่ ด้วยการเฉลิมฉลองด้วยวิธีกล่าวขอบคุณทั้งเล็กและใหญ่ พนักงานจะรู้สึกถึงความสำเร็จ และบริษัทต่างๆ มักจะพบว่าอัตราการลาออกลดลง

6. ปลูกฝังความสัมพันธ์ที่เเน่นเเฟ้น (Cultivating Meaningful Connection)

การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นถือเป็นสิ่งสำคัญต่อวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก ความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันส่งเสริมให้พนักงานสามารถก้าวไปข้างหน้า หากพวกเขาเผชิญกับความท้าทายหรือรู้สึกไม่สบายใจ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเมื่อพนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังทำให้งานสนุกอีกด้วย! จัดเวลาสำหรับการพูดคุยและทำกิจกรรมในทีมเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ

7. สนับสนุนการพัฒนาของพนักงาน (Supporting Employee Development)

จากข้อมูลของLinkedInโอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตเป็นตัวขับเคลื่อนอันดับ 1 ของวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ พนักงานต้องการพัฒนาทักษะใหม่ๆ มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และได้รับความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อบริษัทต่างๆ ลงทุนในบุคลากรพวกเขาจะได้เห็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานผ่านผลงานที่ดีขึ้นและพนักงานที่มีความสุขมากขึ้น

8. เพิ่มความเป็นอิสระเพื่อส่งเสริมสมดุลชีวิตการทำงาน (Increasing Autonomy to Encourage Work Life Balance)

บุคลากรต้องการรู้สึกมีอำนาจในการทำงานและมีส่วนร่วมที่มีความหมายต่อองค์กร ในขณะที่ธุรกิจบางแห่งหันไปหาบริษัทเทคโนโลยีที่ติดตามการคลิกบนคอมพิวเตอร์และสนใจในเรื่องการกำกับดูแลองค์กรเรื่องอื่นๆ นายจ้างที่มีความคิดก้าวหน้าจะมุ่งเน้นไปที่วิธีที่พวกเขาสามารถฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกันก็เคารพสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและความเชี่ยวชาญของพวกเขา

9. การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเห็นอกเห็นใจ (Promoting a Culture of Compassion)

นายจ้างที่ทำทุกอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเห็นคุณค่าของพนักงาน ยังมีอีกมิติหนึ่งที่มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก นั่นคือ ความเห็นอกเห็นใจ เมื่อบุคลากรเชื่อว่าทีมผู้นำและผู้จัดการใส่ใจพวกเขาอย่างแท้จริงในฐานะปัจเจกบุคคล มันจะส่งเสริมความภักดีและช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีที่สุด

ดูวัฒนธรรมบริษัทผ่านคุณลักษณะ Emergenetics
(A Look at Company Culture through the Emergenetics Attributes)

Emergenetics เป็นอีกมุมมองหนึ่งในการทำความเข้าใจว่าผู้คนน่าจะต้องการอะไรจากวัฒนธรรมในที่ทำงานของพวกเขา แต่ละคนจะมีความชอบของตนเองในเรื่องวิธีคิดและประพฤติตน แนวโน้มเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์และลำดับความสำคัญที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุดในสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

คุณลักษณะทางความคิด (Thinking Attributes)

 • รูปแบบความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical)

คุณลักษณะนี้โดยทั่วไปจะให้ความสำคัญต่อผลกำไรขององค์กร เมื่อออกแบบวัฒนธรรมการทำงานของคุณ การอธิบายคุณค่าที่พวกเขาจะได้รับจากการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเป็นสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะมาจากการสร้างความเชี่ยวชาญ พัฒนาประโยชน์หรือบางสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณค่าของพวกเขา

 • รูปแบบความคิดเชิงแบบแผน (Structural)

การคิดเชิงโครงสร้างมักเกี่ยวข้องกับความสนใจในระเบียบ นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจำเป็นต้องสนใจวัฒนธรรมที่มีลำดับชั้น บุคคลที่มีความชอบนี้มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมการทำงานที่มีความคาดหวังที่ชัดเจนและบรรลุผลได้ และให้คุณค่าในความรับผิดชอบ โดยไม่คำนึงถึงโครงสร้างองค์กร

 • รูปแบบความคิดเชิงสานสัมพันธ์ (Social)

คุณลักษณะทางแนวคิดนี้จะมุ่งเน้นไปที่แง่มุมของผู้คนในธุรกิจ พวกเขามีแนวโน้มที่จะรู้สึกมีพลังในวัฒนธรรมที่ทำงานซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการดูแลและมีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน

 • รูปแบบความคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual)

คุณลักษณะทางแนวคิดมักจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับแนวคิดภาพรวม วัฒนธรรมเชิงบวกผ่านเลนส์นี้จะรวมถึงวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจซึ่งเป็นธรรมชาติในระยะยาว และโอกาสในการทดลองสิ่งใหม่ๆในงานของพวกเขา

คุณสมบัติทางพฤติกรรม (Behavioral Attributes)

 • การแสดงออก (Expressiveness)

การแสดงออกอธิบายว่าผู้คนชอบแบ่งปันความคิดและความรู้สึกของตนอย่างไร บางคนมีแนวโน้มที่จะช่างพูดในขณะที่บางคนก็ครุ่นคิดมากกว่า ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ให้พิจารณาว่าแต่ละบุคคลจะได้รับโอกาสในการแบ่งปันความคิด ข้อมูลและความท้าทายของตนผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างไร

 • ความมุ่งมั่น (Assertiveness)

คุณลักษณะนี้สะท้อนถึงวิธีและจังหวะที่ผู้คนชอบที่จะพัฒนาความคิดและความเชื่อของตน พนักงานบางคนอาจชอบวิธีการที่รุนแรง ตรงประเด็นในขณะที่บางคนอาจมีแนวโน้มที่จะรักษาความสงบ ผู้นำสามารถประเมินได้ว่าตนกำลังส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานประเภทใดโดยคำนึงถึงการพัฒนาบรรทัดฐานที่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันได้

 • ความยืดหยุ่น (Flexibility)

ความยืดหยุ่นอธิบายวิธีที่แต่ละบุคคลตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง บางคนชอบที่จะเปิดทางเลือกไว้ตั้งแต่ต้น ในขณะที่บางคนชอบที่จะคงไว้ซึ่งเส้นทาง ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง พิจารณาสภาพแวดล้อมในที่ทำงานของคุณผ่านมุมมองนี้โดยสะท้อนทัศนคติที่มีต่อวัฒนธรรมการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงในตลาด และวิธีที่ธุรกิจประเมินผล รวมถึงคำแนะนำจากพนักงาน

บุคคลที่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมในสถานที่ทำงาน
(The People Who Drive Workplace Culture)

ทุกคนมีผลกระทบต่อแนวทางปฏิบัติของบริษัท ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจกลไกต่างๆ ที่แต่ละกลุ่มสามารถมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก

workplace culture image 2 1
 • บทบาทของ Human Resources (The Role of Human Resources)

HR มักทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลวัฒนธรรมในที่ทำงาน พวกเขามีบทบาทสำคัญในการดำเนินการตามค่านิยมและจริยธรรมด้วยนโยบายที่โปร่งใส สร้างรางวัลและโครงสร้างที่สร้างแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตลอดจนการออกแบบระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานที่ช่วยให้แน่ใจว่าแต่ละบุคคลจะรักษาหลักการของธุรกิจ

 • บทบาทของ Learning & Development (The Role of Learning & Development)

เพื่อย้ำสถิตินี้ โอกาสในการเติบโตและเรียนรู้คือตัวขับเคลื่อนอันดับ 1 ของวัฒนธรรมบริษัท การลงทุนในโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาชีพแสดงให้เห็นว่าองค์กรเห็นคุณค่าของพนักงาน ด้วยการสละเวลาเพื่อทำความเข้าใจความต้องการในการฝึกอบรมและสร้างโปรแกรมที่น่าสนใจ L&D จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก

 • บทบาทของผู้บริหาร (The Role of Executives)

เนื่องจากทีมผู้บริหารกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท วัฒนธรรมควรเป็นปัจจัยหลักที่ผู้บริหารพิจารณาถึง ผู้บริหารไม่เพียงแต่จำเป็นต้องสร้างพฤติกรรมแบบอย่างให้พนักงานเห็นเท่านั้น แต่ยังต้องแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมและค่านิยมส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับสูงสุดอย่างไร

 • บทบาทของผู้จัดการ (The Role of Managers)

หัวหน้างานมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานที่เข้มแข็ง พวกเขาคือผู้ที่นำทิศทางเชิงกลยุทธ์เหมือนกับ HRและ L&D หัวหน้างานเป็นผู้ที่ใช้เวลาร่วมกับพนักงานรายบุคคลมากที่สุดอีกด้วย หัวหน้างานจึงต้องมีการจัดฝึกอบรมและใช้เครื่องมือในการสานต่อวัฒนธรรมของบริษัท

 • บทบาทของพนักงาน (The Role of Employees)

หากบุคคลข้างต้นทั้งหมดได้รวบรวมวัฒนธรรมของธุรกิจ พนักงานก็จะสามารถร่วมมือได้ง่ายขึ้น  การจัดหาทรัพยากรให้กับพนักงานเพื่อมีส่วนร่วม รวมไปถึงสร้างอิทธิพลต่อวัฒนธรรมในที่ทำงานผ่านประเพณี โปรแกรมการให้ความสำคัญกับพนักงาน(Recognition programs)  รวมถึงคณะกรรมการและอื่นๆ

เมื่อใดควรประเมินวัฒนธรรมของบริษัท
(When to Assess a Company’s Culture)

เมื่อคุณคิดถึงวัฒนธรรมในองค์กร ณ ปัจจุบันของคุณ คุณมองเห็นโอกาสใดบ้างในการพัฒนาปรับปรุง บางทีการแก้ไขบางอย่างอาจอยู่ในใจโดยพิจารณาจากวัฒนธรรมที่ระบุไว้ข้างต้น หรือบางทีคุณอาจไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่

หากต้องการระบุว่าถึงเวลาที่จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ให้พิจารณาคำถามเหล่านี้
(To identify if it’s time to initiate change, consider these question) :

 • การหมุนเวียนของพนักงานเพิ่มขึ้นหรือไม่?
 • ผลผลิตลดลงหรือไม่?
 • ผู้นำหรือพนักงานเห็นต่างจากจุดประสงค์ขององค์กรหรือไม่?
 • ความผูกพันของพนักงานได้รับผลกระทบหรือไม่?
 • องค์กรของคุณมีพนักงานที่ทำงานแยกกันแบบไม่ลงตัวหรือไม่?
 • ความเร็วของการทำงานเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป?
 • บริษัทของคุณประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรือไม่?

หากคุณตอบว่า “ใช่” สำหรับคำถามเหล่านี้ อาจเป็นเวลาที่ดีในการประเมินวัฒนธรรมปัจจุบันของคุณ หากคุณตอบว่า “ไม่” สำหรับคำถามแต่ละข้อข้างต้น โดยเฉพาะคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง อาจคุ้มค่าที่จะตรวจสอบว่าวัฒนธรรมของคุณเสี่ยงเกินไปหรือไม่ เพราะนั่นอาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมขององค์กร

Culture Shift Flowchart

แม้ว่าการประเมินวัฒนธรรมการทำงานของธุรกิจอีกครั้งอาจทำให้รู้สึกหนักใจ มันจะเป็นการดีที่จะเริ่มต้นในการระบุโอกาสในการพัฒนาองค์กร ใช้เวลาในการเชื่อมต่อกับพนักงานและผู้นำเพื่อวิเคราะห์ว่าบริษัทของคุณดำเนินการตามองค์ประกอบสำคัญเก้าประการของวัฒนธรรมบริษัท:

 • 1.วัตถุประสงค์ (Purpose)
 • 2.ความเป็นเจ้าของ (Belonging)
 • 3.สิทธิประโยชน์ (Benefits)
 • 4.การสื่อสาร (Communication)
 • 5.การรับรู้ (Recognition)
 • 6.การเชื่อมต่อ (Connection)
 • 7.การเจริญเติบโต (Growth)
 • 8.อิสระภาพ (Autonomy)
 • 9.ความเห็นอกเห็นใจ (Compassion)

ในแบบสำรวจง่ายๆ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานสามารถประเมินองค์ประกอบวัฒนธรรมในที่ทำงานในมาตรวัดลิเคอร์ท ด้วยการประเมินสั้นๆ นี้ คุณสามารถระบุข้อดีของวัฒนธรรมในองค์กร ตลอดจนถึงข้อที่ควรพัฒนา คุณอาจพบว่าพนักงานให้คะแนนแต่ละหมวดหมู่แตกต่างกัน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีความสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากจะช่วยชี้แจงความแตกต่างว่าธุรกิจของคุณดำเนินตามหลักการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

workplace culture image 1 1

สร้างวัฒนธรรมเชิงบวกให้กับพนักงานโดยใช้ Emergenetics
(Create a Positive Culture for Your People Using Emergenetics)

อีกวิธีในการเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับบริษัทของคุณคือการร่วมมือกับทีมงาน Emergenetics International เราเชี่ยวชาญในการสร้างสถานที่ทำงานเชิงบวกสำหรับธุรกิจ องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ เราเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางจิตใจ ความชื่นชม และประสิทธิภาพการทำงานผ่านภาษาของความเข้าใจกันและโปรแกรมของเรา

1. ภาษาของความเข้าใจกัน( Language of Grace)

ที่ Emergenetics เราเชื่อในพลังของภาษาที่เน้นจุดแข็ง หรือสิ่งที่เราเรียกว่าภาษาของความเข้าใจกัน แนวทางปฏิบัตินี้เน้นไปที่การใช้คำศัพท์ที่มีความหมายเชิงบวกที่อาจส่งผลกระทบทั่วทั้งองค์กร

การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ด้านสุขภาพของการคิดเชิงบวก ซึ่งรวมถึงอายุขัยที่เพิ่มขึ้น และความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ นอกจากความรู้สึกเชิงบวกที่บุคคลได้รับจากการพูดคุยที่ดีแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าช่วยในเรื่องของจูงใจและประสิทธิภาพการทำงานได้อีกด้วย

ภาษาของความเข้าใจกัน( Language of Grace) ถูกถักทอเป็น Emergenetics ผ่านรายงาน workshop และหลักสูตรดิจิทัล และสามารถจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจในวัฒนธรรมการทำงานของคุณได้

2. โปรแกรม Emergenetics (Emergenetics Programming)

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานเชิงบวก Workshop ของเรามี โปรไฟล์ Emergenetics ให้พนักงานดูและยังเป็น Workshop ที่สนุกสนานและได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

 • ความชื่นชอบในการใช้กระบานการคิดและพฤติกรรมของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
 • บุคลิกของแต่ละคุณลักษณะ
 • พลังแห่งความหลากหลายทางปัญญา
 • ภาษาแห่งความเข้าใจกัน (Language of Grace)

ผู้เข้าร่วมยังสามารถเข้าถึง App มือถือ Emergenetics+ ที่มอบแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานที่เป็นมิตร:

 • การเชื่อมต่อซึ่งพนักงานสามารถดูเคล็ดลับในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานที่มีโปรไฟล์ Emergenetics
 • Saved Groups ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ insight ของทีมและกลยุทธ์ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • คู่มือของแต่ละคุณลักษณะ ซึ่งอธิบายวิธีที่แต่ละบุคคลสามารถใช้คุณลักษณะ Emergenetics เพื่อจัดการกับความท้าทายในที่ทำงาน เช่น การแก้ไขข้อขัดแย้ง การแก้ปัญหา การตั้งเป้าหมายและอื่นๆ
Untitled 480p 230411 2

เคล็ดลับเหล่านี้ช่วยให้พนักงานเชื่อมโยงกัน ให้เกียรติกันและกันในความเป็นตัวตนของตน ส่งเสริมความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่ง มีการสื่อสารที่ดี และความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในที่ทำงาน องค์กรสามารถสร้างการเรียนรู้นี้ได้หลายวิธี รวมถึง Workshop แบบเป็นทีมหรือการเรียนรู้ผ่านช่องทาง digital learning

เรายังมี โมเดล Model Train-the-Trainer สำหรับ HR, L&D และ OD ที่เรามอบเครื่องมือให้และนำเสนอให้เข้าใจถึงโปรแกรม Emergenetics นำข้อมูลที่ได้ไปผสมผสานข้อมูลเชิงลึกด้านการคิดและพฤติกรรมของพนักงานเข้ากับการเรียนรู้และพัฒนา รวมไปถึงการใช้ภาษาของความเข้าใจกัน (language of Grace) ในการสร้างโปรแกรมของตนเอง

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.