ทำความรู้จักกับ Visual Thinking การสื่อสารด้วยภาพที่มีประสิทธิภาพ

Visual Thinking เป็นวิธีการจัดระเบียบความคิดพร้อมเพิ่มทักษะการคิดและความสามารถในการสื่อสารด้วยภาพที่เรียบง่าย กับวลี

“ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับพันคำ”

ซึ่งการสื่อสารผ่านรายงาน PowerPoint หรือตัวเลขในตารางมากมาย อาจจะไม่ตอบโจทย์ในบางกรณี โดยเฉพาะการเข้าใจยาก ไม่รู้ว่าอะไรเริ่มก่อนหลัง อะไรสำคัญกว่ากัน แต่ละอันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร จนอาจพาลทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิดได้ โดยมีการศึกษาว่า Visual Thinking ช่วยให้การสื่อสารครบถ้วนมากยิ่งขึ้น กับการวาดภาพโครงสร้าง ร่างความคิดขึ้นมาในใจเพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งกว่าเดิม

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการพัฒนาด้านเทคโนโลยีได้เปลี่ยนการเรียนการสอนในห้องเรียนหลายแห่ง ปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านภาพในรูปแบบดิจิทัลที่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งเต็มไปด้วยภาพนิ่งและภาพวิดีโอการจำลอง ผู้สอนสามารถนำเสนอเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านภาพและสื่อมัลติมีเดียเพื่อดึงดูดความสนใจผู้เรียน ทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงอาจเพิ่มในเรื่องของการมีส่วนร่วมและสร้างความจดจำได้ดีอีกด้วย การใช้ภาพมาเล่าเรื่องแทนตัวหนังสือหรือตัวเลขมากมาย ทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งแต่ละสิ่ง เห็นลำดับความสำคัญ เห็นทิศทาง และที่สำคัญคือเราได้เห็นภาพรวม ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นโอกาสที่เราไม่เคยมองเห็นจากตัวหนังสือหรือตารางตัวเลข ทำให้เราเห็นต้นเหตุของปัญหา และทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนขึ้น

Blog

ปัจจุบัน แน่นอนว่าผู้เรียนยังคงต้องพึ่งพาการอ่านเป็นทักษะในการเรียนรู้หลัก แต่พวกเขาสามารถใช้ Visual Thinking เป็นกระบวนการเสริมเพื่อฝึกฝนการพูด การเขียน และถ่ายทอดสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้ด้วย อนึ่งมีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ Visual Thinking ระบุว่า ภาพจะถูกประมวลผลได้เร็วกว่าข้อความ ผู้ที่คุ้นเคยกับการสื่อสารผ่านภาพจะมีกลยุทธ์ในการคิดที่ดี เป็นระบบ ซึ่งการสื่อสารรูปแบบดังกล่าวจะแสดงข้อมูลรวมถึงแนวคิดต่างๆที่มากกว่าการสื่อสารผ่านทางข้อความหรือการบรรยาย

อย่างไรก็ตาม Visual Thinking ต้องอาศัยทักษะทางการมองและการคิด เพื่อให้ได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวความคิดที่ถูกนำเสนอผ่านภาพ รวมถึงต้องทำความเข้าใจและมีส่วนร่วม ก็จะสามารถสร้างโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในเชิงวิเคราะห์ได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน

ดังนั้น ความคิดเชิงภาพจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้ยุคใหม่ ที่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น เห็นภาพกว้างองค์รวม และใจความสำคัญของเรื่องนั้น ๆได้อย่างดี ผู้รับสารจึงได้รับประโยชน์จากการสื่อสารด้วยภาพอย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าการสื่อสารแบบอื่นนั่นเอง

Blog 1

เรียนรู้การสร้างและใช้งาน Visual Thinking ที่เหมาะสมกับงานและธุรกิจของคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ADGES e-mail: [email protected] หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ www.adges.net

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.