เปลี่ยนแปลงองค์กรด้วย Organizational Purpose

ระยะหลังมานี้ เมื่อเราพูดถึงเป้าหมาย หรือความเป็นตัวตนขององค์กร เรามักจะเริ่มได้ยินคำว่า Purpose บ่อยกว่ากลุ่มคำ Vision หรือ Mission กันแล้ว

Organizational Purpose คืออะไร?

Organizational Purpose หมายถึง เหตุผลการมีตัวตนอยู่ขององค์กรนั้นๆ

หากเราจะนึกถึง Organizational Mission จะหมายถึง สิ่งที่องค์กรนั้นจะทำ Organizational Vision หมายถึง เรากำลังจะเดินทางไปไหน ขณะที่ Organizational Purpose นั้น จะหมายถึง เหตุผลของการดำรงอยู่ ขององค์กร ซึ่งจะช่วยคำถามว่า ตัวตนขององค์กรคือใคร ? และสิ่งที่เราได้มอบให้กับโลกใบนี้คืออะไร? (หรือบางองค์กรอาจใช้เป็นคำว่า Mission Statement)

เราลองมาดูตัวอย่างของ Organizational Purpose จากองค์กรชั้นนำที่หลายท่านรู้จัก หรือได้มีโอกาสใช้สินค้าและบริการ

  • IKEA: Creating a better everyday life
  • Lego: Inspiring and developing builders of tomorrow
  • SAP: Helping the world run better and improve people’s lives
  • Microsoft: Empowering every person and organization on the planet to achieve more
  • Southwest Airlines: Connect people to what’s important in their lives through friendly, reliable, and low-cost air travel
  • Netflix: To entertain the world
  • Coke: Refreshing the world and making a difference
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ 4

จะเห็นได้จากตัวอย่างเหล่านี้ว่า Organizational Purpose จะค่อนข้างสื่อถึงความเป็นตัวตนขององค์กรนั้นๆ รวมทั้งสร้างแรงบันใจ (Inspire) เมื่อเราอ่าน

คำถามคือเราจะสร้าง Organizational Purpose ได้อย่างไร?

สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ขององค์กร เพราะการกำหนด Organizational Purpose ที่ดี จะต้องตอบโจทย์ Key Stakeholders ซึ่งมีผู้มีส่วนได้เส่วนเสียทั้งภายใน (Internal Stakeholders) และภายนอก (External Stakeholder) สอดคล้องกับกระบวนการที่ ADGES ใช้ในการทำเรื่อง Culture Transformation ที่เราจะเรียกว่า Inside-Out และ Outside-In หมายถึงกระบวนการการเก็บข้อมูลทั้งจาก Internal Stakeholders และ External Stakeholders ขององค์กร

young asian office worker suffering from headache 2023 11 27 05 35 20 utc edited

นอกจากนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจจุดโดดเด่น ที่แตกต่างขององค์กรนั้นๆ ว่าลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการ ความโดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่งขององค์กรนั้นคืออะไรเราจะเรียกว่า Differentiator

แล้วอะไรจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่า หากเรานิยาม Organizational Purpose เสร็จแล้ว และมีคุณภาพพอที่จะสะท้อนความเป็นตัวตน และสร้างแรงบันดาลใจ  ที่จะตอบโจทย์วัฒนธรรมองค์กร Organizational Culture ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ชวนทุกท่านลองพิจารณาดูได้จาก 5 Checklist สำหรับ Organizational Purpose ได้ดังนี้

1) MEANINGFUL มีความหมาย: จะต้องสื่อถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทุก Stakeholders และอาจรวมไปถึงผู้คน

2) AUTHENTIC จริงใจ: จะสะท้อนถึงสิ่งที่ผู้คนในองค์กรใส่ใจ หรือให้คุณค่าอย่างแท้จริงๆ

3) CREDIBLE น่าเชื่อถือ: จะสะท้อนถึงการใช้คุณลักษณะเฉพาะของความสามารถ และศักยภาพขององค์กร สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และสะท้อนถึงพฤติกรรมที่ชัดเจน

4) POWERFUL มีพลัง: จะสะท้อนถึงความสามาราถในการแก้ปัญหาที่สำคัญ และเหมาะสม กับศักยภาพที่องค์กรนั้นจะสามารถทำได้

5) COMPELLING ชัดเจน: สามารถทำให้บุคคลภายใน และภายนอก อ่านแล้วเข้าใจ

เพราะฉะนั้นการที่จะเฟ้นหา Organizational Purpose จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ขององค์กรในยุคปัจจุบัน เพราะจะช่วยในการสร้างตัวตน กำหนดทิศทางธุรกิจ และดึงดูดพนักงานเก่งๆ ให้สนใจเข้ามาร่วมงาน

portrait of successful businesswoman looking at ca 2023 11 27 04 52 12 utc

ในกระบวนการระดมความคิด เก็บข้อมูล เพื่อสร้าง Organizational Purpose นี้มีรายละเอียด และขั้นตอนพอสมควร แต่หากองค์กรสามารถได้ Purpose ที่ตอบโจทย์ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะทำให้การขับเคลื่อนขององค์กรในมิติต่างๆ ต่อไป จะชัดเจนและโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งขันได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ดีการกำหนด Organizational Purpose ไม่ใช่กระบวนการทั้งหมดของการทำ Culture Transformation เพราะยังมีกระบวนการ และมิติอีกหลายอย่าง กว่าที่องค์กรๆ หนึ่งจะหาวัฒนธรรมองค์กรที่ใช่ “The Right Organizational Culture” ที่ตอบโจทย์ขององค์กร

ADGES เราสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ผ่านการส่งมอบบริการที่เราเชี่ยวชาญ ได้แก่ Organizational Development, Human Capital Development, Leadership Development, Assessment และ Coaching ด้วยหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเรานำมาประยุกต์ใช้ตามบริบทขององค์กรของท่านเพื่อให้การพัฒนาองค์กรของท่านประสบความสำเร็จ

ติดต่อสอบถามเรื่อง Culture Transformation ได้ที่ Contact Us

Source:

Kant Srithundorn กันต์ ศรีทันดร | Human Capital Consultant, Project Manager | ADGES

Image by

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.