Mindfulness ในที่ทำงานดีอย่างไร


การส่งเสริม Mindfulness ในองค์กรมีผลประโยชน์หลายด้านทั้งการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีความสมดุลและการสร้างความพร้อมใจที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมและบุคคลทั้งในด้านทางจิตใจและการทำงานทุกวัน ดังนี้:

1. สร้างการรับรู้

สนับสนุนพนักงานให้มีความตระหนักต่อสภาวะปัจจุบันขณะทำงาน ด้วยการสร้างการรับรู้, พนักงานสามารถปรับตัวและเลือกวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติ ผู้นำสามารถแบ่งปันหลักการของ Mindfulness เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจและนำไปใช้ในการทำงานประจำวัน

2. ลดความเครียด

Mindfulness ช่วยลดความเครียดโดยเพิ่มความสามารถในการจัดการกับความกดดันและปัญหาทางอารมณ์ ผ่านการใช้ทฤษฎีและเทคนิค Mindfulness ในการปฏิบัติ ในการปฏิบัติ Mindfulness ไม่ใช่เเค่เพียงการนั่งสมาธิเท่านั้น เเต่รวมถึงการพักเบรคซัก 10 นาทีเพื่อมองต้นไม้ มีสมาธิ พักเบรกจากสิ่งรอบข้าง มีสติอยู่กับตนเอง หรือเเม้กระทั่งการหายใจเข้าเเละหายใจออกรับรู้ถึงลมหายใจของตนเองก็ช่วยได้เช่นกัน

3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

การใช้ Mindfulness ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจในการสื่อสาร ทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างพนักงานและทีม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกัน คนในทีมตั้งใจฟังความเห็น มุมมอง ความคิดของกันเเละกัน ลดการโต้ตอบอย่างเร่งรีบที่อาจส่งผลกระทบให้ทีมขัดเเย้งกัน

4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Mindfulness สามารถช่วยให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มเเรงจูงใจและส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีขึ้น ร่วมถึงเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจในสิ่งที่ซับซ้อน เพราะการมีสติทำให้พนักงานสามารถมองเห็นปัญญา ช่วยในการพัฒนาสมาธิและความจำ การฝึกสมาธิยังช่วยลดความสับสนและเพิ่มความสามารถในการจดจำข้อมูลที่สำคัญอย่างชัดเจนและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

5. สร้างความพร้อมใจในการเรียนรู้

การใช้ Mindfulness ในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทำให้พนักงานมีความรับรู้ที่ลึกซึ้งและการเรียนรู้ที่เป็นประจำ เปิดใจที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆที่จะทำให้ตนเองได้พัฒนาความสามารถทั้งทางหน้าที่การงานเเละทางการจัดการกับอารมณ์ ซึ่งส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

6. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ร่วมรับผิดชอบ

การกระตุ้น Mindfulness สามารถสร้างความรับผิดชอบและความมีส่วนร่วมในทีม ผ่านการเรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างมีสติ ฝึกฝนให้พนักงานรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตน รวมถึงรับผิดชอบกับการตัดสินใจเเละการกระทำของตนที่ส่งผลกระทบกับองค์กร ไม่เกี่ยงหน้าที่หรือปัดความรับผิดชอบของตนให้เพื่อนร่วมงาน

ภาพประกอบ Blog

การใช้ Mindfulness ในองค์กรต้องมีการสนับสนุนและการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อให้พนักงานเข้าใจและใช้เทคนิค Mindfulness ในการทำงานประจำวัน การพัฒนาบริบทและวัฒนธรรมองค์กรที่รอบคอบสามารถช่วยให้การใช้ Mindfulness มีผลสำเร็จในองค์กรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

เเล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อส่งเสริม Mindfulness ในที่ทำงาน

1. สร้างพื้นที่สำหรับพักผ่อนและสติปัญญา: การมีพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อการพักผ่อนและสติปัญญาในองค์กรสามารถช่วยให้พนักงานได้รับประโยชน์จาก Mindfulness ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรม Mindfulness เช่นการฝึกโยคะหรือการทำการบริหารจิตใจที่ช่วยเพิ่มความสมดุลในชีวิตที่ทำงาน

2. สนับสนุนโดยการบริหารจิตใจ: การให้การสนับสนุนจากผู้บริหารและทีมงานสามารถเสริมสร้าง Mindfulness ในองค์กรได้มากขึ้น ผู้บริหารที่มีการนำแนวคิด Mindfulness เข้าสู่วิถีชีวิตทำงานของพวกเขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีและส่งเสริมให้ทีมทำความรู้จักและนำแนวคิดนี้ไปในทางที่ถูกต้อง

3. ประเมินและวัดผล: การวัดผลการใช้ Mindfulness ในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อทราบว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ นอกจากการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติต่างๆ ยังควรทำการประเมินระดับความพึงพอใจของพนักงานเพื่อทราบถึงประโยชน์ที่พวกเขาได้รับ

4. การสร้างนโยบาย Mindfulness: การสร้างนโยบายที่สนับสนุน Mindfulness ในองค์กรสามารถช่วยในการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติ Mindfulness และส่งเสริมการนำไปในทางที่ถูกต้องทั้งในระดับบุคคลและองค์กร

5. การนำเสนอความรู้และการฝึกอบรม: การจัดการนำเสนอเกี่ยวกับ Mindfulness และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องสามารถเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในหลายๆ ระดับในองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานมีทักษะในการนำ Mindfulness ไปใช้ในการทำงานประจำวัน

6. การส่งเสริมการทำ Mindfulness ในทีม: การสนับสนุนการทำ Mindfulness ในทีมสามารถช่วยให้ทีมทำงานอย่างมีสติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างบรรยากาศที่รับผิดชอบและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและความท้าทายทางงาน

ADGES มีโปรแกรมฝึกอบรมที่เน้น Mindfulness สำหรับการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม Mindfulness ในองค์กรและการนำเทคนิค Mindfulness มาใช้ในการทำงานประจำวัน สนใจติดต่อได้ที่ ADGES

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.