การนำเอาหลักธรรมะมาใช้ในองค์กรธุรกิจโครงการ Bali Sanskrit International Bhikku Exchange Program 2024

โครงการ Balli Sanskrit International Bhikku Exchange Program 2024 มีจุดเริ่มมาตั้งแต่ท่าน Dali Lama องค์ประมุขทางสงฆ์ของธรรมศาลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศอินเดียได้เดินทางมาเยี่ยมท่านพุทธทาสที่สวนโมกข์ไชยยา และหลังจากนั้นก็มีความพยายามที่จะเชื่อมสายสัมพันธ์ของพระสงฆ์ในประเทศต่างๆซึ่งรวมถึง พระฆงส์สายทิเบต สายลังกา และทางด้านเถรวาทในไทย เพื่อสานสายสัมพันธ์ทางศาสนาและร่วมเรียนรู้ในเรื่องของงานทางศาสนาและงานทางด้านการเผยแพร่พุทธศาสนาให้กับฆราวาส ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO และ Founder ของทาง ADGES ได้มีโอกาสในการพูดแลกเปลี่ยนกับพระธรรมทูตกว่า 40 รูปจากสี่ประเทศ ถึงการเผยแพร่ธรรมะในบริษัทขององค์กรเพื่อสร้าง องค์กรแห่งสติให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของพนักงานในองค์กร รวมถึงครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องจากการเข้าใจศาสนาและการเจริญสติอย่างถูกต้อง

 

ขอขอบคุณทางสวนโมกข์กรุงเทพที่มอบโอกาสให้แลกเปลี่ยนมุมมองกับพระธรรมทูตทั้งหมดและถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แสนจะล้ำค่าในการทำหน้าที่ในครั้งนี้