ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ติดอันดับ 20 บุคคลที่เป็น HR Influencer 2024 จากการจัดอันดับของ “The ETHRWorld Southeast Asia HR Influencers 2024” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ได้รับเกียรติที่เป็นหนึ่งใน 20 บุคคลที่ได้รับรางวัล “The HR Influencers from Southeast Asia” จาก Economic Times HR World South-East Asia อีกครั้งในปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยทาง ETHRWorld ได้อธิบายถึงผู้ที่ได้รับคัดเลือกไว้ ดังนี้

” ETHRWorld Southeast Asia proudly unveils its prestigious list of top HR influencers for 2024. Comprising trailblazers and visionaries, this list celebrates individuals who have led HR transformations, pioneered initiatives, and set new standards for industry excellence. These influencers have consistently demonstrated exceptional analytical skills, strategic prowess, and innovative ideas, contributing significantly to the HR landscape. Their impactful presence and ongoing commitment inspire us all as we navigate the evolving world of work.”

รางวัลนี้เน้นการแสดงความยกย่องผู้ที่มีวิสัยทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจในวงการทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ เป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในวงการทรัพยากรบุคคล และมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้ การเติบโต และความหลากหลาย

รางวัล “The HR Influencers from Southeast Asia” นี้เป็นการยืนยันความสำเร็จของ ADGES และเน้นความสำคัญของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในวงการทรัพยากรบุคคล

ADGES รู้สึกภาคภูมิใจที่ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ ADGES ในการพัฒนาและยกระดับวงการ HR ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป และขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสร้างความเป็นเลิศในวงการทรัพยากรบุคคล และยืนหยัดที่จะสร้างอนาคตแห่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน

Copy of ExponentialLeaders 3