มุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยภาวะผู้นำที่มีสติ สู่การสร้างสติให้แก่ผู้นำองค์กรยุคใหม่

ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว องค์กรต่างเผชิญกับความท้าทายเเละแรงกดดันมากมายที่เข้ามาบั่นทอนจิตใจ ผู้นำและองค์กรต้องรู้วิธีการจัดการความรู้สึกเเละตัวตนของตนเอง

  

ผู้นำยุคใหม่จำเป็นต้องมีความสามารถเพื่อนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญคือ การมีสติ  ซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นแนวคิดใหม่ แต่กลับมีความสำคัญอย่างมากในบริบทปัจจุบัน

  

Thai Institute of Directors (IOD) เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงจัดงาน Aspiring Directors 1/2024 ภายใต้หัวข้อ “Transformation: มุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยภาวะผู้นำที่มีสติ” ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์กรุงเทพ โดยได้รับความสนใจจากสมาชิก Thai-IOD เป็นอย่างมาก เห็นได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่เต็มจำนวนและการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วม

 

ช่วงแรกจะเปิดด้วยช่วง “เพลินธรรมนำชม” โดยมี ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) และผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร “องค์กรรมณีย์”  ได้พาผู้เข้าร่วมชม “ภาพปริศนาธรรม” ทั้ง 3 ภาพ ประกอบด้วย

 

1. ภาพกาลจักร

2. ภาพอัตตภาพนาวา สัจจานุโลมิกญาณ

3. ภาพแจกดวงตา ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนโมกข์กรุงเทพ

ในช่วง Highlight ถัดมาของงาน จะเป็นช่วง “เสวนายามเย็น” กับ ดร. วิรไท สันติประภพ (กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) เเละยังเป็นประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้แชร์เคล็ดลับการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นการกระทำมากกว่าพิธีกรรม ส่งผลให้ผู้นำมีสติ นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ผ่าน Performance , Creativity, Innovation และ Engagement ของพนักงาน

งาน Aspiring Directors 1/2024 ในหัวข้อ มุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยภาวะผู้นำที่มีสติ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของสมาชิก Thai-IOD ในเรื่อง “ภาวะผู้นำ” หรือการนำเอา Mindfulness นำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเองเป็น “ผู้นำยุคใหม่” ที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและความยั่งยืน

ทาง ADGES ขอขอบคุณทาง Thai-IOD ที่ได้ให้โอกาสในการนำเสนอมุมมองของผู้บริหารที่น่าสนใจ และสามารถใช้เป็นแรงบันดาลใจได้สำหรับทุกท่าน