สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตรองค์กรรมณีย์ สำหรับองค์กร

 

สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “องค์กรรมณีย์ : Mindfulness Organization (Exclusive Certificate Program)”

ระยะเวลาอบรมเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้บริหารที่ต้องการสร้างพลังบวกให้กับองค์กร ด้วยการนำหลักพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางสร้างและพัฒนาบุคคล ทีม และองค์กรด้วยสติ อันจะทำให้คนในองค์กรเกิดความสุข องค์กรมีสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดความงอกงาม และนำมาซึ่ง “พลังการทำงานเชิงบวก”อันเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรรมณีย์ “คนงาม ชุมชนงาม ถิ่นงาม ธรรมชาติเป็นรมณีย์”

ภายในหลักสูตรพบกับ วิทยากร : ดร.วิรไท สันติประภพ ประธานกรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต, โค้ชจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach Group, ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง ADGES โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ ดังนี้

กิจกรรมวันที่ 8 กันยายน 2565 : Hello! Mindfulness (เพลินภาวนา)

เวลา 09.00-12.00 น. ในหัวข้อ

 

“การตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness)”

 

สำหรับช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ในหัวข้อ

 

“การนำสติมาใช้กับตนเองและผู้อื่น”

 

Page3 01

กิจกรรมวันที่ 9 กันยายน 2565 : Mindfulness Leadership (ผู้นำรมณีย์)

เวลา 09.00-12.00 น. ในหัวข้อ

 

“บทบาทของผู้นำแห่งสติ ผู้สร้างการตื่นรู้และแรงบันดาลใจ”

 

จากนั้น เวลา 13.00-16.00 น. ในหัวข้อ

 

“การบูรณาการสติกับการนำไปใช้ เพื่อผลักดันไปสู่การเป็นองค์กรรมณีย์”

 

Page4 01

 

รายละเอียดการเข้าร่วมหลักสูตร เปิดรับสมัครจำนวน 20- 25 ท่าน , ค่าธรรมเนียมหลักสูตร : 15,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

ผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวและรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uS1nDOlG_g7l3eNWpgya1sUtwJ-Myoy0

และสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/B1xemyu5WYC9XVHz5

หมายเหตุ : ผู้ผ่านหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรภายใต้ความร่วมมือจาก 5 องค์กร พร้อม Digital Badge

Page2 01 1

Source : สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)