ADGES ขอขอบคุณทางสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ PMAT ที่ได้ให้เกียรติเชิญ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ มาร่วมเสนอหัวข้อ “Mindfulness Leaders” ให้กับผู้เข้าร่วมในโครงการ Advanced People Management Program (APM รุ่นที่ 48) ที่จัดโดย PMAT

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder&CEO) ซึ่งได้รับเกียรติจาก PMAT ได้เชิญเข้าร่วมนำเสนอหัวข้อให้กับผู้เข้าร่วมในโครงการ Advanced People Management หรือ APM

 

โดยครั้งนี้ได้จัดการอบรมที่สวนโมกข์กรุงเทพ และได้มีเนื้อหาทําให้ที่ชวนผู้บริหารระดับสูงทั้งหลาย ให้ลองคิดถึงการสร้างองค์กรรมณีย์ ภายในหน่วยงานและบริษัทของท่านโดยใช้หลักการในเรื่อง ของการสร้างปัญญา (Wisdom) และความเมตตา (Compassion) โดยได้รับผลลัพธ์ที่ดี ADGES จึงขอขอบคุณทาง PMAP มา ณ ที่นี้

 

ในวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยหรือ PMAT ได้ให้เกียรติเชิญ ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ เข้าร่วมเสนอหัวข้อให้กับผู้เข้าร่วมในโครงการ Advanced People Management Program (APM รุ่นที่ 48) ซึ่งเป็นโครงการหลักสูตรเชิงประกาศนีย์ในการจัดการบุคคลขั้นสูง โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารจัดการคนและทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความยั่งยืนในองค์กร

 

ครังนี้ได้จัดการอบรมที่สวนโมกข์กรุงเทพ โดยทาง ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ได้นำเสนอหัวข้อในการบรรยายในหัวข้อ “Mindfulness Leaders” ที่ชวนผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายในโครงการ APM ให้ลองคิดถึงการสร้างองค์กรรมณีย์ภายในหน่วยงานและบริษัทของท่าน โดยใช้หลักการของ “การสร้างปัญญา” (Wisdom) และ “ความเมตตา” (Compassion) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสร้างสรรค์และยั่งยืนให้กับองค์กร ADGES จึงขอขอบคุณทาง PMAT มา ณ ที่นี้