ADGES ร่วมพัฒนาความเป็น Leadership ให้กับองค์กรชั้นนำในหลักสูตร ‘Situational Leadership Workshop’

 

ขอขอบคุณ JBT International (Thailand) ที่ให้เกียรติเข้าร่วมพัฒนาความเป็น Leadership ในหลักสูตร ‘Situational Leadership Workshop’ โดย ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2022 ที่ผ่านมา ณ บริษัท JBT International (Thailand) ได้ให้เกียรติเชิญ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ Situational Leadership Workshop ให้แก่ผู้เข้าร่วม Workshop ที่เป็นบุคลากรในองค์กรเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ

 

ปัจจุบันในแต่ละองค์กรนั้นประกอบไปด้วยพนักงานที่หลากหลาย ลักษณะนิสัยการทำงานก็แตกต่างกันออกไป ไม่มีใครที่มีอะไรหรือคิดอะไรเหมือนกัน อีกทั้งยังมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การที่จะสามารถ Control ให้พนักงานหรือลูกทีมที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน สามารถทำงานไปตามแนวทางปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้นั้นก็มีวิธีการทำงาน วิธีการคิด และการตัดสินใจที่แตกต่างกัน บางคนสามารถคิดและตัดสินใจได้รวดเร็ว บางคนไม่กล้าที่จะตัดสินใจ และบางคนก็ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

 

และภายใน Workshop นี้ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ได้นำเอา Situational Leadership ซึ่งเป็นการฝึกอบรมความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุด หลักสูตรที่เน้นอิทธิพลของเราช่วยให้ผู้นำมีส่วนร่วมในการสนทนาด้านประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างความไว้วางใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 

โดยพัฒนาความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่จะสามารถปรับความเป็นผู้นำโดยการตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awraness) ว่าเป็นผู้นำลักษณะแบบไหน เนื่องจากการเป็นผู้นำจะต้องมีผู้ตาม นั่นคือพนักงานในองค์กร หรือลูกทีมในทีม จะมีต้องเจอกับความหลากหลายทางพฤติกรรมและการทำงาน แล้วจะรับมือกับความหลากหลายแบบนี้อย่างไร ภายใน Workshop มีแนวทางให้กับผู้นำที่เข้าร่วมในครั้งนี้ได้สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ