ADGES ร่วมมือกับ CMMU นำเสนอหลักสูตร Curriculum Design ให้กับ AIS Academy เพื่อนำไปพัฒนาการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับคนในองค์กร AIS

 

ADGES ร่วมมือกับ CMMU นำเสนอหลักสูตร Curriculum Design ให้กับ AIS Academy เพื่อนำไปพัฒนาการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับคนในองค์กร AIS

ADGES ร่วมมือกับ College of Management, Mahidol University หรือ CMMU ที่เป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน ในการสร้างองค์ความรู้ตามหลักวิชาผสมกับการนำเสนอ ที่ ADGES มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากการทำงานกับองค์กรชั้นนำทั่วโลก ได้นำเสนอหลักสูตร Curriculum Design ให้กับ AIS Academy เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับคนในองค์กร AIS ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

โดย ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้หลักสูตรครบวงจรตั้งแต่ Basic ของการออกแบบหลักสูตร Planning หลักสูตร สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อการจัดการสอน รวมไปถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการออกแบบหลักสูตรให้ง่ายและสนุกขึ้น  วิธีการทำให้ผู้ที่มาร่วม Engage ไปกับหลักสูตร โดยที่ในคลาสสุดท้าย ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสออกแบบหลักสูตรของตนเองและนำเสนอให้กับวิทยากรและอาจารย์เพื่อพัฒนาและนำComment ที่ได้ไปปรับใช้ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นในรูปแบบของระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติที่ดีที่สุดในองค์กรธุรกิจ เป้าหมายคือการให้ AIS Academy สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของผู้เรียนและองค์กรในองค์กร AIS อย่างมีประสิทธิภาพ