ADGES ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 5

ขอขอบคุณ College of Management Mahidol University (CMMU) ที่ให้เกียรติเชิญ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 5 โดยได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ Leaders from Within: Power of Engagement and Empowerment, Advance Management Program, Mahidol University

 

หลักสูตร Advanced Management Program รุ่นที่ 5 มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารระดับสูงใน สถาบันอุดมศึกษา โดยเพิ่มทักษะที่มีความสาคัญในด้านการบริหารจัดการ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และมีความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลให้ไปสู่การเป็น มหาวิทยาลัย 4.0 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้ หลักสูตร Advanced Management Program รุ่นที่ 5 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะสมรรถนะและมุมมองด้านการบริหารจัดการระดับสูง ในการ เตรียมพร้อมสาหรับการเป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 เพื่อเปิดมุมมองและเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริหารระดับสูงได้ศึกษาตัวอย่างที่ดีของงานบริหาร จัดการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กระตุ้นการทางานร่วมกันเป็นทีม สร้างความเชื่อมโยงในการทางานร่วมกัน และสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นคุณค่า และความสาคัญของการร่วมกันพัฒนาการดาเนินงานของ มหาวิทยาลัยในองค์รวมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

 

ข่าวอื่น ๆ