ADGES ได้ชวนทีมพนักงาน ADGES เปิดคลาสเรียนรู้เกี่ยวกับแบบประเมินบุคลิกลักษณะ Personality Assessment

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ Founder&CEO, ADGES ได้ชวนทีมพนักงาน ADGES เปิดคลาสเรียนรู้เกี่ยวกับแบบประเมินบุคลิกลักษณะ (Personality Assessment) อย่าง Hogan Assessment หนึ่งในแบบประเมินบุคลิกลักษณะที่มีประสิทธิภาพในการให้รายละเอียดและให้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ใช้ในการประเมินบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคล

 

ทุกคนในทีมได้มีโอกาสเรียนรู้และทำความเข้าใจความหมายแต่ละตัววัด ได้ทำ Activity แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างคนที่มีผลลัพธ์ต่างกัน ได้รู้จุดแข็งที่เป็นข้อดีที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน รู้จุดอ่อนที่สามารถป้องกันและพัฒนาได้ร่วมกัน

 

หนึ่งในคุณสมบัติของ Personality Assessment ที่ดีคือสามารถทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่คนอื่นมองเรานั้นหรือสื่งที่คนอื่นคิดว่าเราเป็นนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งทำให้ได้เห็นถึงประโยชน์ในการนำ Hogan Assessment ที่ไม่ใช่แค่การนำไปพัฒนาตนเองเท่านั้น แต่ Hogan Assessment ถือเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ในทุกๆ ขั้นตอนการพัฒนาภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การคัดสรรพนักงานและผู้บริหารเพื่อให้เหมาะสมกับงานและองค์กร (Talent Acquisition) การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารในองค์กร (Talent Development) และ การทำ Succession Planning อีกด้วย