ADGES ได้รับโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร “องค์กรรมณีย์: Mindfulness Organization (Exclusive Certificate Program)” ที่จัดโดย สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับ PMAT

 

ขอขอบคุณ สวนโมกข์กรุงเทพ และ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ที่ให้เกียรติเชิญ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ร่วมเป็นวิทยากรอีกครั้งในหลักสูตร องค์กรรมณีย์ : Mindfulness Organization (Exclusive Certificate Program) ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ Mindfulness Leadership (ผู้นำรมณีย์)”

จบลงไปแล้วกับหลักสูตร องค์กรรมณีย์ : Mindfulness Organization (Exclusive Certificate Program) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2023 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

 

ADGES เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร “องค์กรรมณีย์: Mindfulness Organization (Exclusive Certificate Program)” ที่จัดโดย สวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

 

โดยมี Executive Coach คนสำคัญอย่าง ดร.วิรไท สันติประภพ (ประธานกรรมการบริหาร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ), ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต (ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต), โค้ชจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด (ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach Group), และ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง ADGES) โดยใช้หลักของ “สติ” หรือ “Mindfulness” ในการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเอง สร้างภาวะความเป็นผู้นำ และสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะใช้หลัก “Mindfulness” สร้างความรมณีย์และพลังบวกให้กับองค์กร

 

ตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลา 3 วัน ได้ร่วมกับแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารจากหลากหลายองค์กรชั้นนำกว่า 30 ท่าน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานเชิงบวก ทำให้คลาสเรียนนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะช่วยการสร้างพลังบวกให้กับองค์กร ด้วยการนำหลักพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางสร้างและพัฒนาบุคคล ทีม และองค์กรด้วย “สติ” ที่จะทำให้คนในองค์กรเกิดความสุข องค์กรมีสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดความงอกงาม และนำมาซึ่ง “พลังการทำงานเชิงบวก” อันเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรรมณีย์ “คนงาม ชุมชนงาม ถิ่นงาม ธรรมชาติเป็นรมณีย์”