Inner Harmony – Health and Happiness Camp for Executive

ADGES รวมกับทาง Wellness Wecare จากบริษัท Mega Wecare ได้ร่วมกันจัด Workshop ในเรื่อง Health and Happiness สำหรับผู้บริหารในองค์กรโดยมีเข้าร่วมกิจกรรมกว่าสามสิบท่าน เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการสร้างสมดุลแห่งความสุข ในเรื่องของความสุขได้ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ Founder and CEO ของทาง ADGES มาบรรยายพร้อมทั้งรวมทำกิจกรรมในเรื่องของ ความสุขจากภายในโดยการใช้เทคนิคในเรื่องของการเจริญสติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้จากภายใน การหายใจ การใช้เสียงระฆังแห่งสติ การฟังอย่างตั้งใจ รวมถึงการใช้ Crystal Healing Bowls โดย ครูดล เกตน์วิมุต ที่ได้รับความสนใจอย่างดีมากจากผู้เข้าร่วม Camp

 

ในวันสุดท้าย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในเรื่องของกิจกรรมการฝึกสติ เวชศาสตร์การเปลี่ยนนิสัย รวมถึงการโค้ชตนเองเพื่อสุขภาพที่ดี โดยผู้เข้ารวม Camp Health and Happiness ยังได้ลิ้มลองอาหาร Plant Base ที่ขึ้นชื่อจากทาง Wellness Wecare จนเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าอบรมทุกท่าน

สนใจที่จะสร้างสมดุลกายและสมดุลใจจากผู้เชี่ยวชาญติดต่อเรา