สร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ ด้วย Meeting of the Minds Workshop

“การใช้แบบประเมินทางจิตวิทยาไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่ องค์กรในประเทศไทยส่วนใหญ่มีการใช้รูปแบบการประเมินไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่สิ่งที่ทำให้องค์กรแตกต่างกลับกลายเป็นเรื่องที่ว่า เมื่อรู้รูปแบบ Personality ของบุคคลและทีมแล้วองค์กรสามารถต่อยอดที่จะนำเอาความเข้าใจเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ให้กับการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่?”

หลายองค์กรพลาดตรงนี้ เครื่องมือหลายเครื่องมือใช้ประโยชน์ได้แค่บอกถึงความแตกต่างของบุคคล แต่ไม่สามารถนำไปสร้างความเข้าในระดับทีมและหน้างานจริงที่พนักงานในองค์กรต้องเผชิญอยู่ บางองค์กรยากที่จะเข้าใจถ้าไม่นำรายงานของแบบประเมินมากางคุยกัน ด้วยความที่ผลลัพธ์เริ่มซับซ้อนการนำไปใช้งานจึงจำกัด

Meeting of the Minds Workshop คือการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Emergenetics ซึ่งได้มีการจัดมาแล้วทั่วโลก โดยได้ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจถึงรูปแบบความคิดและรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างของบุคคล ผ่านข้อมูลที่สะท้อนใน Emergenetics Profile และกิจกรรมใน workshop ที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน และส่งเสริมการการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักรู้ตัวตนของตัวเอง รวมทั้งเข้าใจและตระหนักถึงศักยภาพของทีมมากขึ้น โดยผู้สอน (หรือ Associate) ที่มากด้วยประสบการณ์และผ่านการรับรองจาก Emergenetics International ทั้งรูปแบบของ workshop แบบครึ่งวัน และเต็มวัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และความต้องการของผู้เข้าร่วมหรือกลุ่มองค์กร

18838864 1425284770897071 7183601089430180861 n edited

Emergenetics คือการผสมผสานของคอนเซ็ปต์ที่เชื่อว่า ตัวตนที่เราเป็นอยู่ทุกวันนั้นเกิดจากพฤติกรรม ประสบการณ์ชีวิต และลักษณะทางพันธุกรรม คำว่า Emergenetics มาจากรากศัพท์ 2 คำ คือ emerging (การพัฒนาจนเป็นรูปแบบขึ้นมา) และ genetics (ยีนที่ถ่ายทอดกันมาทางพันธุกรรม)

Emergenetics สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจเรื่องการปฏิสัมพันธ์ของคนเรา ผ่านการเรียนรู้จาก Emergenetics Profile ซึ่ง Emergenetics ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถนำเอาความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลในบริบทของทีม Emergenetics ไม่ได้แค่เป็นแบบประเมิน แต่จะสร้างภาษาที่ง่าย เพื่อให้ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นเรื่องง่ายและองค์กรสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยเหตุนี้ Emergenetics จึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การพัฒนาแบบประเมิน (Assessment) แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังออกแบบ Workshop สำหรับทีมหรือองค์กรให้สามารถดึงเอาศักยภาพของเครื่องมือนี้ออกมาได้จริง เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรจะได้รับประโยชน์และเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

คุณลักษณะทางความคิด (Thinking Attributes) นั้น ยังสามารถจำแนกได้เป็น 4 คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

1.ความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical) ซึ่งแทนด้วยสีน้ำเงิน คือการใช้คุณลักษณะของสมองซีกซ้ายในการวิเคราะห์ไตร่ตรอง หาเหตุผล มีตรรกะ

2.ความคิดเชิงแบบแผน (Structural) ซึ่งแทนด้วยสีเขียว คือการใช้คุณลักษณะของสมองซีกซ้ายในการเรียบเรียง จัดการ รวมถึงการลำดับขั้นตอนของกระบวนการ เรียนรู้ใส่ใจในรายละเอียด และมีระเบียบปฏิบัติเด่นชัด

3.ความคิดเชิงสานสัมพันธ์ (Social) ซึ่งแทนด้วยสีแดง คือการใช้คุณลักษณะของสมองซีกขวาในการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น คนที่มีความคิดเชิงสานสัมพันธ์สูง มักเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเข้าถึงคนอื่น

4.ความคิดเชิงมโนภาพ (Conceptual) ซึ่งแทนด้วยสีเหลือง คือการใช้คุณลักษณะของสมองซีกขวาในการสร้างมโนภาพ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และชอบมองภาพรวม

TDEM for Executive 071021 Handout 12

นอกเหนือจากนี้ ยังจำแนกคุณลักษณะทางพฤติกรรม (Behavioral Attributes) ไว้อีก 3 คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

1.การแสดงออก (Expressiveness) เป็นคุณลักษณะของการตอบสนองในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ทั้งในรูปแบบของวาจา สีหน้า ท่าทาง และการกระทำ

2.ความมุ่งมั่น (Assertiveness) เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น จริงจัง และจุดยืนของตน เช่น รักความสงบ หรือ ชอบแข่งขัน

3.ความยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นคุณลักษณะของความเต็มใจ ความโอนเอียง และยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความคิดเห็น หรือการกระทำของผู้อื่น

TDEM for Executive 071021 Handout 8

Emergenetics ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถนำเอาความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลในบริบทของทีม Emergenetics ไม่ได้แค่เป็นแบบประเมิน แต่ Emergenetics สร้างภาษาที่ง่ายเพื่อให้ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นเรื่องง่ายและองค์กรสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยเหตุนี้ Emergenetics จึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การพัฒนาแบบประเมินแต่ยังออกแบบ Workshop สำหรับทีมที่สามารถดึงเอาศักยภาพของเครื่องมือออกมาได้จริง

Emergenetics Thailand มีประสบการณ์อย่างยาวนานในการนำเอา Emergenetics มาใช้ในองค์กรและหน่วยงานในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ องค์กรไทยชั้นนำ หรือแม้กระทั้งทีมที่มีขนาดเล็กที่มีสมาชิกในทีมเพียงไม่กี่คน เราจัด Workshop กับผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานในระดับปฏิบัติการ

เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรไม่ได้เสียเงินและเวลาในการนำ Emergenetics มาใช้โดยไม่เห็นประโยชน์ แต่องค์กรสามารถนำเครื่องมือไปใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่จับต้องได้ สิ่งที่เราพบจากการนำเอา Emergenetics Meeting of the Minds Workshop ไปใช้ในองค์กรคือ

  • สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ (self-awareness) ในเรื่องของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
  • สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีขึ้นโดยเอาปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมาพูดกันโดยสร้างสรรค์
  • สร้างความเข้าใจในเรื่องที่องค์กรเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management) หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น

สนใจการนำ Meeting of the Minds Workshop เพื่อนำไปใช้ในการสร้าง Team Building และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES e-mail: [email protected] โทร. 088-028-1111 หรือเว็บไซต์ www.adges.net

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.