เราสามารถนำ Emergenetics มาใช้ในชีวิตประจำวันหลังการฝึกอบรม Meeting Of The Minds Workshop ได้อย่างไร?

หลังจากอบรม Meeting Of The Minds Workshop แล้วผู้เข้าร่วมหลายๆ คนอาจมีคำถามว่า เมื่อได้ความรู้ด้านนี้มาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร พวกเขาจะสามารถนำ Emergenetics ไปประยุกต์ใช้ต่อได้อย่างไร หรือพวกเขาจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมนำ Emergenetics เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานในแต่ละวันได้อย่างไร มีหลายวิธีที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำ Emergenetics ไปปรับใช้และต่อยอดหลังจากการอบรม Meeting of the Minds แบบสั้นๆ ได้ 6 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 : ส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการเข้าอบรม Meeting Of The Minds ติด Profile ของตัวเองไว้ที่โต๊ะทำงาน

ผู้ที่เคยเข้าร่วมการอบรมแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่เป็นเสมือนเครื่องช่วยจำ ซึ่งก็คือ Emergenetics Profile ดังนั้น ถ้าสามารถติด profile ของตัวเองไว้ที่บริเวณโต๊ะทำงานได้ เมื่อเพื่อนร่วมงานที่ผ่านการอบรมเช่นกัน เดินผ่านมาที่โต๊ะ ก็จะเห็น Emergenetics Profile นั้นติดอยู่ ซึ่งจะช่วยเตือนความจำของพวกเขาถึงวิธีการที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงหรือติดต่อประสานงานระหว่างกัน รวมทั้งเป็นการชักชวนให้เพื่อนร่วมงานที่ยังไม่เคยเข้าการอบรมนี้สนใจใน Emergenetics จากการที่มองเห็นหรือได้ยินเพื่อนร่วมงานพูดถึงรูปแบบทางความคิดและพฤติกรรมระหว่างกันอีกด้วย

วิธีที่ 2 : ใช้รูปแบบกิจกรรมจากข้อมูล Most Preferred Attribute (MPA), Least Attribute (LPA), และ Behavior Line-Up Activities

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือมีสมาชิกใหม่ในทีม กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมนี้ จะถูกนำมาใช้บ่อยๆ เพราะจะช่วยให้พนักงานในทีมรับรู้ และตระหนักถึงรูปแบบทางความคิดและรูปแบบพฤติกรรมส่วนใหญ่ของทีม รวมทั้งรูปแบบทางความคิดและรูปแบบพฤติกรรมส่วนน้อยของสมาชิกในทีมหรือในองค์กรของตนในภาพรวม ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานสามารถดึงคุณสมบัติเด่นนั้นของทีมออกมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อทีมและองค์กร และช่วยให้ตระหนักถึงรูปแบบหรือคุณสมบัติอีกด้านที่ไม่แสดงออกมาเด่นชัด เพื่อร่วมกันดึงศักยภาพนั้นออกมา

วิธีที่ 3 : ชักชวนผู้เข้าเข้าฝึกอบรมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยใช้ The Emergenetics App ในการแชร์ Emergenetics profile ระหว่างกัน

หลังจากดาวน์โหลด The Emergenetics App. ผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถต่อยอดความเข้าใจในเนื้อหาของ Emergenetics ไปปรับใช้ในชีวิติประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมและใช้ได้จริง โดยจะเข้าถึงเทคนิคหรือคำแนะนำในการสื่อสารระหว่างกัน การสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการประสานงานกับเพื่อนร่วมงานโดยอ้างอิงจากรูปแบบทางความคิดและพฤติกรรมของคนที่เขากำลังจะติดต่อและสื่อสารด้วย

วิธีที่ 4 : ร่วมมือกับหัวหน้าทีมต่างๆ ในองค์กรของคุณ นำกิจกรรม Emergenetics ไปปรับใช้ระหว่างการประชุมทีม

Emergenetics Associate สามารถร่วมหารือกับหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการแผนกต่างๆ เพื่อให้มีโอกาสนำเนื้อหาและกิจกรรมของ Emergenetics เข้าไปผนวกกับการประชุมทีมหรือการประชุมแผนกโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาที ในการให้สมาชิกในทีมหรือพนักงานใหม่ได้ร่วมกิจกรรม Emergenetics โดย Associate สามารถปรับใช้กิจกรรมต่างๆ ในคู่มือ Emergenetics Associate ซึ่งจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกในทีมหรือในแผนก ให้มีความเข้าใจถึงรูปแบบทางความคิดและพฤติกรรมที่มีความแตกต่างกันของเพื่อนร่วมทีม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการสื่อสารและส่งเสริมการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในทีมได้

วิธีที่ 5 : แบ่งปัน Emergenetics Job Aids ไปยังแผนกต่างๆหรือพนักงานทุกคน

เพื่อช่วยให้พนักงาน ปรับปรุงและพัฒนาการประสานงานในองค์กร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำเหล่านี้มาแชร์ลงบน Website ของแผนกหรือของบริษัทได้ หรือโดยการส่งอีเมลให้กับพนักงานทุกคนในบริษัทก็ได้

วิธีที่ 6 : จัดอบรม The Power of WE

หลังจากการอบรม Meeting of the Minds แล้ว คุณสามารถจัดการอบรมในหัวข้อ The Power of WE ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเนื้อหาของการอบรมหัวข้อนี้ จะช่วยให้เราสามารถนำ Emergenetics มาประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จมากขึ้น โดยจุดเด่นของเนื้อหาคือ The Power of WE ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม (Power of WE Accelerating Team Performance) ซึ่งกลยุทธ์นี้สามารถช่วยให้ทีมค้นพบและพัฒนาจุดแข็งของแต่ละคน เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและทีมได้

Blog 1600 × 500px 12

ทั้งนี้สามารถจัดให้มีการอบรม ในการใช้ Emergenetics ในการช่วยแก้ปัญหาที่มักจะพบโดยทั่วไปในสถานที่ทำงาน ดังนี้

  • การเสริมสร้างให้เกิดนวัตกรรม (Fostering Innovation) เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้นำ สมาชิกในทีม รวมถึงกลุ่มพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลในด้านการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategies) การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (Product Creation) และฝ่ายควบคุมกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ (Problem Solving)
  • การช่วยจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Managing Change) ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการรับมือกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามา และเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของความเป็นผู้นำ และประเด็นอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
  • การสร้างความเชื่อมั่น (Building Trust) เพื่อเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี และการร่วมมือกันในทีม
  • การเคารพในความแตกต่างของแต่ละคน (Respecting Differences) ช่วยให้ทีมเคารพในความแตกต่างของเพื่อนร่วมทีมแต่ละคน รวมถึงเข้าใจจุดแข็ง ซึ่งจะทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
  • การสร้างบรรทัดฐานของทีม (Crafting Team Norms) ช่วยให้ทีมต่างๆไม่ว่าจะเป็น Intact Team, Cross-Functional Team หรือ Project Team ในการกำหนดกฎบรรทัดฐานของการมีส่วนร่วมระหว่างกัน และการดำเนินงานเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายวิธีที่จะสามารถนำ Emergenetics นำไปต่อยอดและปรับใช้ในองค์กรของคุณได้หลังการอบรม Meeting of the Minds Ref : https://www.emergenetics.com/blog/bring-emergenetics-to-life-after-meeting-of-the-minds/

หากคุณสนใจว่าเครื่องมือ Emergenetics จะช่วยพัฒนาองค์กรของคุณให้ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES e-mail: [email protected] หรือ (+66)088-028-1111 หรือเว็บไซต์ www.adges.net

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.