7 วิธีเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงาน (7 Ways to Boost Employee Morale)

“มุมมองของพนักงานต่อองค์กร อาจมีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการทำงาน ซึ่งองค์กรธุรกิจอาจพบว่าตัวเองกำลังพยายามหาแรงจูงใจเพื่อรักษาพนักงานและอาจเป็นเรื่องท้าทายในการที่จะเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงานได้”

โดย ADGES ได้รวบรวมประโยชน์ 7 วิธีในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงานเพื่อช่วยให้พนักงานของคุณรู้สึกตื่นเต้นและมีส่วนร่วมกับองค์กร

1. ชื่นชมความสำเร็จของพนักงาน (Recognize employees achievements)

พนักงานที่รู้สึกว่านายจ้างไม่เห็นคุณค่าจะขาดแรงจูงใจและอาจไม่พอใจกับบทบาทของตนที่ได้รับในบริษัท การยอมรับความสําเร็จของทีมจากเจ้านายหรือนายจ้าง จะทําให้มั่นใจได้ว่าพนักงานรู้ว่าเจ้านายของพวกเขา ซาบซึ้งในผลงานและการมีส่วนร่วมในที่ทํางาน คุณสามารถมีส่วนร่วมโดยแสดงความยินดีกับพนักงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเชิงบวก แม้ว่าการชื่นชมความสำเร็จของพนักงานเป็นเรื่องที่ดีแล้ว แต่การให้รางวัลกับพนักงานที่มีผลงานที่ดี เช่น บัตรของขวัญ หรือของขวัญจากองค์กรเพื่อแลกกับความสําเร็จของพนักงาน ก็จะสามารถเพิ่มขวัญกําลังใจให้กับพนักงานได้มากพอสมควร

93

2. พิจารณาเสนอโบนัสประจำปี (Consider offering bonuses)

สิ่งจูงใจทางการเงินเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มขวัญกําลังใจ สำหรับบริษัทที่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ โบนัสอาจใช้เป็นแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายหรือเกินเป้าหมายในที่ทํางาน เช่น บรรลุเป้าหมาย KPI การขายขององค์กรในช่วงไตรมาสงบประมาณปัจจุบัน หรือทําโครงการสําคัญให้เสร็จก่อนกําหนด

โบนัสไม่ทําให้ธุรกิจของคุณเสียเงินมากมาย แม้แต่จํานวนเล็กน้อยก็สามารถช่วยเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานได้อย่างมาก องค์กรสามารถพิจารณาให้โบนัสตามฤดูกาลได้ วิธีนี้อาจช่วยให้ธุรกิจรักษาความกระตือรือร้นของทีมในช่วงเวลาที่ยุ่งวุ่นวายมากขึ้นของปี

94

3.  สร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความสุข (Create a happy work environment)

การหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดแง่ลบในที่ทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีต่อสุขภาพโดยผสมผสานกระบวนการ นโยบายและการปรับปรุงทางกายภาพ อย่างการส่งเสริมวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งที่มีประสิทธิผลสามารถช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถลงทุนในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้รู้สึกเชิญชวนมากขึ้น เช่น การแต่งห้องทำงานที่ดูสงบด้วยต้นไม้ และการจัดหาห้องพักสำหรับพนักงานที่พนักงานสามารถพักผ่อนเติมพลังได้

95

4. เสนอโอกาสความก้าวหน้าหรือการเติบโตของพนักงานในการทำงาน  (Offer career development opportunities)

สมาชิกในทีมที่รู้สึกว่างานของตนสำเร็จมักจะมีขวัญกำลังใจมากกว่าคนที่รู้สึกไม่พอใจหรือไม่สนใจในบทบาทของตน ขวัญกำลังใจยังอาจต่ำไปสำหรับพนักงานที่รู้สึกว่าพวกเขาไม่มีอนาคตกับองค์กร มีโอกาสน้อยที่จะเติบโตและพัฒนา

การให้โอกาสในการความก้าวหน้าในอาชีพแก่พนักงานของคุณสามารถทำให้พวกเขามีเหตุผลที่จะอยู่กับบริษัทและเพิ่มความมั่นใจให้กับบทบาทหน้าที่ปัจจุบันของพนักงาน ตัวอย่างเช่น ผู้นำอาจมอบความรับผิดชอบเพิ่มเติมให้กับสมาชิกในทีมหรือเชิญพวกเขาให้เข้าร่วมในโครงการ Cross-Functional เพื่อขยายทักษะและช่วยให้พวกเขาพัฒนาในฐานะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

96

5. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Encourage team collaboration)

การทำงานเป็นทีมในที่ทำงานสามารถนำไปสู่การสร้างขวัญกำลังใจที่สูงขึ้น โดยช่วยให้พนักงานของคุณรู้สึกได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน พนักงานที่ต้องทำงานตัวคนเดียว บางครั้งอาจรู้สึกโดดเดี่ยวจากเพื่อนร่วมงานและไม่สนใจวัฒนธรรมขององค์กร หรือเมื่อองค์กรขาดวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ทีมอาจรู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่งอาจทำให้การแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นยากขึ้น Managers อาจเพิ่มทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีมโดยจับคู่พนักงานเข้าด้วยกันเพื่อทำโครงการให้เสร็จหรือนำเสนอสำหรับการประชุมกลุ่มที่จะเกิดขึ้น

97

6. เสนอกิจกรรมเพื่อสร้างทีม (Offer team-building activities)

ความผูกพันที่พนักงานรู้สึกกับเพื่อนสมาชิกในทีมสามารถส่งผลต่อขวัญกำลังใจในที่ทำงานของพวกเขาได้อย่างมาก การพัฒนาความสัมพันธ์เหล่านี้ผ่านประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร โดยจะสร้างความสนิทสนมกับพนักงานของคุณและหาวิธีบรรเทาความเครียดจากการทำงาน นายจ้างอาจกำหนดวันหยุดหรือเดือนแรกของแต่ละไตรมาส สำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันต่างๆ เกมกลุ่ม หรือการฉลองวันเกิด คุณยังสามารถสร้างกิจกรรมนอกบริษัท เช่น การเล่นกีฬาและการรับประทานอาหารกลางวันของทีม พนักงานที่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทจะมีความสุขในการทำงานมากขึ้น

98

7. ขอความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Ask for employee feedback)

การสอบถามความคิดเห็นของพนักงานเป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขาเป็นสมาชิกที่น่าชื่นชมของบริษัท การสำรวจพนักงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าว่าควรตรวจสอบแง่มุมใดขององค์กรเพื่อปรับปรุงขวัญกำลังใจของทีม หากสมาชิกในทีมจำนวนมากแสดงความไม่พอใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ถือเป็นการดีที่สุดของบริษัทที่จะแก้ไขปัญหา ควรทำแบบสำรวจกับพนักงานของคุณเป็นประจำเพื่อวัดระดับความพึงพอใจในงาน เพื่อให้สามารถรับรู้ปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และสามารถแก้ไขได้โดยเร็วที่สุดก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ

99

การสร้างขวัญกำลังใจให้กับมืออาชีพของคุณจะส่งผลให้ผลงานดีขึ้นโดยการปรับปรุงความสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมและเพิ่มแรงจูงใจผ่านสิ่งจูงใจและโอกาสในการเติบโตในอาชีพ องค์กรใด ๆ สามารถใช้ 7 วิธีในรายการนี้เพื่อสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมขวัญกำลังใจที่มีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานขององค์กร

สนใจนำเครื่องมือ Emergenetics มาใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์การเก็บรักษาพนักงานและลดอัตราเทิร์นโอเวอร์ขององค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES e-mail: [email protected] หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ www.adges.net

Source : www.humanresourcestoday.com

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.