กุญแจสำคัญ 9 อย่าง ที่จะทำให้องค์กรพร้อมสำหรับอนาคต (9 Keys to Becoming a Future-Ready Company)

การเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมถึงและติดต่อ การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการใช้ Automation ที่สูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร กำลังเปลี่ยนวิธีที่องค์กรจะวางแนวทางของตัวเอง เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

1. มั่นคงในวัตถุประสงค์ขององค์กร (Take a Stance on Purpose)

วัตถุประสงค์นั้นจะช่วยให้คนหาวิธีในการรับมือกับความไม่แน่นอน ผลักดันให้เกิดคำมั่นสัญญาต่างๆ และเผยศักยภาพด้านการตลาดใหม่ๆ ที่ยังไม่ถูกค้นพบ

“McKinsey พบว่า 83% ขององค์กรที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม ได้วางวัตถุประสงค์ไว้ในหัวใจหลักของทุกๆ กิจกรรมขององค์กร”

2. ขัดเกลาสิ่งที่มีคุณค่าในองค์กร (Sharpen Your Value Agenda)

การที่องค์กรตระหนักรู้ว่าสิ่งที่มีคุณค่านั้นอยู่ที่ไหนในองค์กร จะทำให้การปรับเปลี่ยนทรัพยากรต่างๆ เป็นไปได้ง่าย เมื่อสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญนั้นเปลี่ยนไป

“องค์กรที่มีการขยับขยาย โยกย้าย และปรับเปลี่ยน Talent ไปยังงาน หรือโปรเจคใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสูงอยู่เสมอนั้น จะสามารถมอบกำไรให้กับผู้ถือหุ้นมากกว่าสองเท่าเลยทีเดียว”

3. ให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Use Culture as Your ‘Secret Sauce’)

วัฒนธรรมองค์กรนั้นไม่ควรจะเป็นเพียงแค่คำกล่าวสวยหรูหรือสโลแกนที่เขียนไว้บนผนัง หรือเป็นเพียงสิ่งที่ติดอยู่ใน Signature ในอีเมล์เท่านั้น

“หลักการ และ วิถีแห่งการทำงานที่ชัดเจน เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการที่จะสร้างองค์กรที่มีความกลมเกลียว และดำเนินงานต่อไปในระยะยาวได้”

4. ปรับลดโครงสร้างที่ซับซ้อน (Radically Flatten Structure)

เมื่อองค์กรมีลักษณะที่เด่นชัดและชัดเจน การสื่อสารถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน และวิธีในการทำงาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่างๆ และมีการตัดสินใจที่ชัดเจน จะทำให้พนักงานที่ปฏิบัติงานนั้นๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

5. เร่งเครื่องในการตัดสินใจ (Turbocharge Decision Making)

จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนั้น ได้ทำให้เห็นว่าองค์กรต่างๆ มีพลังที่จะเร่งในการตัดสินใจให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

“ปัจจุบันนี้ องค์กรจะต้องสร้างเสริมพลัง และแสดงให้เห็นถึงพลังเหล่านั้น โดยการนำสิ่งที่องค์กรได้เรียนรู้เข้าไปในขั้นตอนการตัดสินใจในรูปแบบใหม่ๆ”

6. ให้คุณค่ากับ Talent เป็นเสมือนสิ่งที่หายากกว่าเงินลงทุน (Treat Talent as Scarcer Than Capital)

องค์กรควรมุ่งประเด็นไปที่คำถาม 3 คำถาม คือ 1) องค์กรต้องการ Talent แบบไหน 2) จะสรรหา Talent เหล่านั้นได้อย่างไร และ 3) จะบริหารจัดการ Talent เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร เพื่อให้สามารถทำงานบนพื้นฐานของสิ่งที่องค์กรให้คุณค่าได้

7. ปรับมุมมองให้กับองค์กร (Adopt an Ecosystem View)

ความเข้าใจแบบดั้งเดิมว่าองค์กรคืออะไรและมีขอบข่ายอย่างไรนั้น กำลังเปลี่ยนแปลงไป

“องค์กรที่พร้อมสำหรับอนาคตจะมองเห็น Partner เป็นเสมือนการขยับขยายขององค์กรตัวเองด้วยเช่นกัน”

8. สร้าง Platform เทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยข้อมูล (Build Data-Rich Tech Platform)

McKinsey พบว่า 73% ขององค์กรชั้นนำให้ความสำคัญกับ Platform ด้านเทคโนโลยีว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับองค์กร

“การที่องค์กรมีข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อ และต่อยอดในการใช้ข้อมูลที่มีเหล่านั้น จะทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการใหม่ๆ เกิดขึ้น”

9. เร่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Accelerate Learning as an Organization)

การเปลี่ยนจากองค์กรที่ “รู้ทั้งหมด”มาเป็น “เรียนทั้งหมด” เป็นสัญลักษณ์ขององค์กรแห่งการเรียนรู้

“การทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้น จะเพิ่มพลังให้กับ Talent ขององค์กร และสร้างให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยศิลปะแห่งการ “ผิดพลาดให้เร็ว เรียนรู้กับสิ่งนั้นและลองอีกครั้ง””

Blog

ADGES พัฒนาความเป็น Leadership ให้เหมาะสมกับองค์กรและคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยเครื่องมือพัฒนาความเป็น Leadership สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES e-mail: [email protected] หรือ 088-028-1111 หรือเว็บไซต์ www.adges.net

Source : McKinsey & Company

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.