Emergenetics and Self-Awareness

การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรต่อนโยบายของผู้บริหาร และส่งเสริมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร โดยองค์กรที่ประสบความสำเร็จในระดับสากลได้ให้ความสำคัญต่อการสื่อสารภายในองค์กรเป็นอย่างมาก เพื่อที่บุคลากรในองค์กรนั้นได้รู้จักตนเองและรู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลในบริบทของทีม เพื่อนำไปสู่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Self-Awareness คืออะไร?

Self-Awareness คือ การรู้จักตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงศักยภาพในด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและการแสดงออกต่าง ๆ รวมไปถึงการตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่าสิ่งนั้นมีผลต่อตนเองอย่างไร

“การวิจัยชี้ให้เห็นว่าเมื่อเรามองเห็นตัวเองชัดเจน เราจะมีความมั่นใจและสร้างสรรค์มากขึ้น เราตัดสินใจได้ดีขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรามีโอกาสน้อยที่จะโกหก โกง และขโมย เราเป็นคนทำงานที่ดีขึ้นและได้รับการส่งเสริมมากขึ้น และเราเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

“การวิจัยชี้ให้เห็นว่าเมื่อเรามองเห็นตัวเองชัดเจน เราจะมีความมั่นใจและสร้างสรรค์มากขึ้น เราตัดสินใจได้ดีขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรามีโอกาสน้อยที่จะโกหก โกง และขโมย เราเป็นคนทำงานที่ดีขึ้นและได้รับการส่งเสริมมากขึ้น และเราเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

Emergenetics คืออะไร?

Emergenetics คือ เครื่องมือในการสร้างความเข้าใจเรื่องการปฏิสัมพันธ์ผ่านการเรียนรู้จาก Emergenetics Profile ซึ่ง Emergenetics ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถนำเอาความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลในบริบทของทีม ซึ่ง Emergenetics ไม่ได้แค่เป็นแบบประเมิน แต่จะสร้างภาษาที่ง่าย เพื่อให้ความเข้าใจถึงความแตกต่างในด้านความถนนัดและด้านพฤติกรรมระหว่างบุคคล

เป็นเรื่องง่ายและองค์กรสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยเหตุนี้ Emergenetics จึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การพัฒนาแบบประเมิน (Assessment) แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังออกแบบ Workshop สำหรับทีมหรือองค์กรให้สามารถดึงเอาศักยภาพของเครื่องมือนี้ออกมาได้จริง เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรจะได้รับประโยชน์และเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

ในขณะเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ Emergenetics องค์กรชั้นนำในประเทศไทย จึงได้มีความสนใจที่จะสร้างความแข็งแกร่งของทีมโดยการนำเอา Emergenetics Meeting of the Minds Workshop ไปใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลาย

aad792 35f0e0777c434cb681928fa0157be8f5 mv2

Emergenetics จะบอกถึงความถนัดทางด้านความคิด (Thinking Attributes) และพฤติกรรมหรือการแสดงออก (Behavior) โดยจำแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. ความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical)

“คือ การใช้คุณลักษณะของการวิเคราะห์ไตร่ตรอง หาเหตุผล มีตรรกะ”

2. ความคิดเชิงแบบแผน (Structural)

“คือ การใช้คุณลักษณะของการเรียบเรียง จัดการ รวมถึงการลำดับขั้นตอนของกระบวนการ เรียนรู้ใส่ใจในรายละเอียด

และมีระเบียบปฏิบัติเด่นชัด”

3. ความคิดเชิงสานสัมพันธ์ (Social)

“คือ การใช้คุณลักษณะของการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น คนที่มีความคิดเชิงสานสัมพันธ์สูง มักเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่น

มีมุมมองเข้าถึงคนอื่น”

4. ความคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual)

“คือ การใช้คุณลักษณะของในการสร้างมโนภาพ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และชอบมองภาพรวม”

นอกเหนือจากนี้ Emergenetics ยังแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะทางพฤติกรรม (Behavioral Attributes) อีก 3 คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

1.) การแสดงออก (Expressiveness) เป็นคุณลักษณะของการตอบสนองในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ทั้งในรูปแบบของวาจา สีหน้า ท่าทาง และการกระทำ

2.) ความมุ่งมั่น (Assertiveness) เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น จริงจัง และจุดยืนของตน เช่น รักความสงบ หรือ ชอบแข่งขัน

3.) ความยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นคุณลักษณะของความเต็มใจ ความโอนเอียง และยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความคิดเห็น หรือการกระทำของผู้อื่น

aad792 82ed6bb5a3e24256b249e0fc51b85798 mv2

Emergenetics Thailand มีประสบการณ์อย่างยาวนานในการนำเอา Emergenetics มาใช้ในองค์กรและหน่วยงานในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ องค์กรไทยชั้นนำ หรือแม้กระทั้งทีมที่มีขนาดเล็กที่มีสมาชิกในทีมเพียงไม่กี่คน จัด Workshop กับผู้บริหารระดับสูง จนถึงบุคลากรในระดับปฏิบัติการ สิ่งที่พบจากการนำเอา Emergenetics Meeting of the Minds Workshop ไปใช้ในองค์กรคือ

1. สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ (Self-Awareness) ในเรื่องของตนเองและเพื่อนร่วมงาน

2. สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีขึ้น (Team Work) โดยนำประเด็นหรืออุปสรรคในการทำงานมา

สนทนากันอย่างสร้างสรรค์

3. สร้างความเข้าใจในเรื่องที่องค์กรเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น

ภายใน Workshop ผู้เข้าร่วมจะได้รับ Emergenetics Profile เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในตนเอง รวมไปถึงเพื่อนร่วมงานและองค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นมาให้แก่ผู้เข้าร่วมใน Emergenetics Meeting of the Minds Workshop เป็นต้น

สนใจการนำเครื่องมือ Emergenetics เพื่อนำใช้ในการพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES

E-Mail: [email protected]

Tel.088-028-1111

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://adges.net

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.