Introduction to Emergenetics – Meeting of the Minds Workshop

“Meeting of the Minds Workshop คือการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Emergenetics ซึ่งได้มีการจัดมาแล้วทั่วโลก โดยได้ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจถึงรูปแบบความคิดและรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างของบุคคล”

ผ่านข้อมูลที่สะท้อนใน Emergenetics Profile และกิจกรรมใน workshop ที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน และส่งเสริมการการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักรู้ตัวตนของตัวเอง รวมทั้งเข้าใจและตระหนักถึงศักยภาพของทีมมากขึ้น โดยผู้สอน (หรือ Associate) ที่มากด้วยประสบการณ์และผ่านการรับรองจาก Emergenetics International ทั้งรูปแบบของ workshop แบบครึ่งวัน และเต็มวัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และความต้องการของผู้เข้าร่วมหรือกลุ่มองค์กร

Emergenetics พัฒนาจากการผสมผสานของแนวคิดที่เชื่อว่า ตัวตนที่เราเป็นอยู่ทุกวันนั้น เกิดจากพฤติกรรม ประสบการณ์ชีวิต และลักษณะทางพันธุกรรม คำว่า Emergenetics ซึ่งมาจากรากศัพท์ 2 คำ คือ emerging (การพัฒนาจนเป็นรูปแบบขึ้นมา) และ genetics (ยีนส์ที่ถ่ายทอดกันมาทางพันธุกรรม)”

Emergenetics สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจเรื่องการปฏิสัมพันธ์ของคนเรา ผ่านการเรียนรู้จาก Emergenetics Profile ซึ่ง Emergenetics ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถนำเอาความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลในบริบทของทีม Emergenetics ไม่ได้แค่เป็นแบบประเมิน แต่จะสร้างภาษาที่ง่าย เพื่อให้ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นเรื่องง่ายและองค์กรสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยเหตุนี้ Emergenetics จึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การพัฒนาแบบประเมิน (Assessment) แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังออกแบบ Workshop สำหรับทีมหรือองค์กรให้สามารถดึงเอาศักยภาพของเครื่องมือนี้ออกมาได้จริง เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรจะได้รับประโยชน์และเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

Blog 1600 × 500px 5

Emergenetics Thailand มีประสบการณ์อย่างยาวนานในการนำเอา Emergenetics มาใช้ในองค์กรและหน่วยงานในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ องค์กรไทยชั้นนำ หรือแม้กระทั้งทีมที่มีขนาดเล็กที่มีสมาชิกในทีมเพียงไม่กี่คน เราจัด Workshop กับผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานในระดับปฏิบัติการ สิ่งที่เราพบจากการนำเอา Emergenetics Meeting of the Minds Workshop ไปใช้ในองค์กรคือ

  • สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ (self-awareness) ในเรื่องของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
  • สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีขึ้นโดยเอาปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมาพูดกันโดยสร้างสรรค์
  • สร้างความเข้าใจในเรื่องที่องค์กรเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลง (change management) หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น

องค์กรชั้นนำในเมืองไทยที่ให้ความไว้ใจในการนำเอา Emergenetics Meeting of the MInds Workshop ไปใช้ในองค์กร

aba4d9 a19af095c4ca42a39f956b82940656ffmv2

สนใจการนำเครื่องมือ Emergenetics เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES e-mail: [email protected] หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ www.adges.net

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.