8 Key Insights ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะสำคัญที่ผู้นำในควรมี (Emotional Intelligence)

By Danniel Goleman

“ความฉลาดทางด้านอารมณ์” หรือ “Emotional Intelligence” คือ ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึก และสามารถบริหารจัดการอารมณ์และการการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม เพื่อการใช้ชีวิตของตัวเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ในแง่ของการเป็นผู้นำหรือหัวหน้านั้น “ความฉลาดทางด้านอารมณ์” จึงเป็นทักษะที่จำเป็นต้องมีเป็นอย่างมากในบทบาทผู้นำที่จะสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจของพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมความมีประสิทธิผลให้กับองค์การ ให้นำพาองค์กรและพาทีมและองค์กรก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้

3 ลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ผู้นำควรมี

1. ทักษะ (Skill) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ นำทางความคิด และพฤติกรรม

2. ความรู้สึก (Feeling) การจัดการความรู้สึก ที่จะส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมความรุนแรง

3. สมอง (Brain) การจัดการความรู้สึกที่จะส่งผลให้มีแนวโน้มของพฤติกรรมความรุนแรง

ผลกระทบของความรู้สึกเชิงบวกและเชิงลบ

  • อารมณ์ (Emotions) สามารถช่วยเราได้ 😃

“ในการสังเกตุความรู้สึกคนอื่นและคาดการณ์การกระทำที่ดีของผู้อื่นได้”

  • อารมณ์ (Emotions) สามารถทำร้ายเราได้ 😢

ความรู้สึกของเราอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องตัดสินใจอย่างไร้เหตุผล จนทำให้นำไปสู่อารมณ์ความรู้สึกผิด

Teach Emotional Intelligence

  • หัวหน้างานและลูกทีมส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของกันและกัน
  • หัวหน้างานและลูกทีม สามารถพัฒนาร่วมกันในการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์
  • ชื่นชมพนักงานที่บริหารจัดการอารมณ์ได้ดี
  • สนับสนุนให้พนักงานสื่อสารความรู้สึกและสิ่งต่างๆ ออกมา

โดยสรุปแล้วผู้นำสามารถสร้างความฉลาดทางด้านอารมณ์ได้ แบ่งออกเป็นหลักสำคัญ 5 ข้อคือ

1. การรู้จักตนเอง (Self-Awareness)

2. การควบคุมตัวเอง (Self-Regulation)

3. การมีแรงจูงใจ (Motivation)

4. การเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง(Empathy)

5. ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Social Skill)

8 Key insights Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะสำคัญที่ผู้นำในควรมี

1. เคล็ดลับของการเป็นผู้นำเชิงบวก (The secret of positive leadership)

ความสามารถในการจัดการอารมณ์ ช่วยให้สามารถนำพนักงานไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้ เข้าใจและ Support ความรู้สึกของพนักงานรวมไปถึงแสดงความเห็นอกเห็นใจ

2. ทักษะทางอารมณ์ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น (Emotional skills improve our lives)

การพัฒนานิสัยจิตใจที่ดีส่งเสริมการคิดบวก และการคิดเชิงบวกทำให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกซึ่งนำไปสู่การกระทำเชิงบวก

3. ความฉลาดทางอารมณ์มีประโยชน์ต่อสุขภาพ (Emotional intelligence supports your health)

ความสามารถในการประมวลผลอารมณ์ที่รบกวนจิตใจช่วยควบคุมความดันโลหิตและฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียด

4. การกระทำขับเคลื่อนด้วยความรู้สึก (Actions are driven by feelings)

ความรู้สึกของเราอาจทำให้เราลงมือทำโดยไม่ปล่อยให้สมองด้านที่มีเหตุผล ตีความสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น เราต้องรู้จักอารมณ์ของเราและเรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์เหล่านั้น

5. เลิกทะเลาะเบาะแว้ง (Go away from heated arguments)

เรียนรู้จากการกระทำมากกว่าคำพูด โดยมักจะทำซ้ำจากสิ่งที่เห็น จำลองความฉลาดทางอารมณ์โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

6. เรียนรู้ความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่น (Learn empathy from others)

ดื่มด่ำกับกรอบความคิดของคนอื่นเพื่อสัมผัสถึงสิ่งที่รู้สึก เลียนแบบการชี้นำด้วยวาจาและอวัจนภาษาจากผู้อื่นเพื่อฝึกความเห็นอกเห็นใจ

7. สอนพนักงานให้รับมือกับความล้มเหลว (Teach People to cope with failures)

เราสามารถระบุได้ว่าเหตุใดเราจึงล้มเหลวและเรียนรู้ที่จะทำให้ดีขึ้นแทนที่จะคิดว่าเราบกพร่องอย่างถาวร

8. จัดการสุขภาพทางอารมณ์

ชีวิตทางสังคมของคุณจะได้รับกำลังใจเมื่อคุณแสดงความสนใจผู้อื่นอย่างแท้จริง ใส่ใจกับคำพูดและการกระทำของพนักงาน และตอบสนองต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ยากลำบากในเชิงบวก

ADGES พัฒนาความเป็น Leadership ให้เหมาะสมกับองค์กรและคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยเครื่องมือพัฒนาความเป็น Leadership สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES e-mail: [email protected] หรือ 088-028-1111 หรือเว็บไซต์ www.adges.net

Info Emotional 01

หมายเหตุ: ADGES เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงและทีมงาน หนึ่งในพันธกิจของ ADGES คือการแบ่งปันองค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนา Learning Community ไปด้วยกัน ใน Campaign เรื่อง 50 Best Selling Books ทาง ADGES ได้สรุป Key Highlights ของหนังสือดังกล่าว ทางบริษัทไม่ได้แอบอ้างสิทธิ์ในการเป็นผู้อบรมหรือฝึกสอนให้กับบุคคลหรือกับองค์กรแต่อย่างใด อย่างที่ปรากฏอย่างชัดเจนในเนื้อหาและบทความข้างต้น และทางบริษัทของใช้สิทธิ์ในทางกฏหมายแก่ บุคคล องค์กร และหน่วยงานใดที่พยายามจะเบี่ยงเบนวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ของบริษัทต่อไป

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.